Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 475/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr 456/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz.718) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale nr 456/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok dokonać zmiany § 2 ust. 1 poprzez skreślenie pkt e.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe