Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 12 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz 849 ) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa wprowadza się następującą zmianę: W § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Osoby prowadzące sprzedaż są zobowiązane do obliczenia i uiszczenia opłaty gotówką do rąk inkasenta albo w kasie Urzędu Gminy w Istebnej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Istebna w dniu sprzedaży..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe