| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr BFE.041.00006.2014 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5017 S w ciągu ulicy Olszyny w Wodzisławiu Śląskim (odnośnie do budowy skrzyżowania będącego elementem drogi łącznika Młodzieżowa - Olszyny) w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Na podstawie

- uchwały nr XLVIII/473/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski zadania zarządzania publiczną droga powiatową nr 5017 S w ciągu ulicy Olszyny w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora

- uchwały nr LI/480/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 5017 S w zakresie budowy skrzyżowania będącego elementem drogi łącznika Młodzieżowa - Olszyny

Pomiędzy Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego

2. mgr inż. Zbigniew Seemann - Etatowy Członek Zarządu

a Gminą Miasto Wodzisław Śląski, w imieniu którego występuje:

Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogą powiatową nr 5017 S, w ciągu której leży ulica Olszyny w zakresie pełnienia funkcji inwestora odnośnie do budowy skrzyżowania będącego elementem drogi łącznika Młodzieżowa - Olszyny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)” zwanej dalej Inwestycją .

2. Miasto oświadcza niniejszym, iż powierzone zadanie wykona w związku z udziałem w projekcie „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)” realizowanym w ramach programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

3. Powiat zezwala na dysponowanie pasem drogowym publicznej drogi powiatowej w obrębie budowy skrzyżowania z drogą gminną będącą łącznikiem ul. Młodzieżowej z ul. Olszyny w granicach objętych projektem budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji Starosty Wodzisławskiego nr 005/14 z dnia 5 listopada 2014 roku o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

§ 2.

1. Miasto oświadcza niniejszym, iż powierzone zadanie sfinansuje ze środków przyznanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój oraz środków własnych z zastrzeżeniem ust.3.

2. Z tytułu przekazania zarządu drogi w zakresie określonym w § 1 ust. 1 Strony niniejszego porozumienia nie roszczą wobec siebie żadnych zobowiązań finansowych.

3. Intencja udzielenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta została określona w odrębnej umowie nr DPA.032.8.2014 z dnia 29.09.2014r o partnerstwie w sprawie realizacji przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa - Olszyny)” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.

§ 3.

Miasto zobowiązuje się wykonywać i nadzorować powierzone zadanie poprzez podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz będzie nadzorowało wykonanie udzielonego zamówienia.

§ 4.

1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadania wynikającego z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Nadzór nad realizacją zadania powierzonego niniejszym porozumieniem w imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni (zwany dalej „PZD”).

3. Miasto zapewni udział przedstawiciela PZD w odbiorach robót umożliwiając mu zgłaszanie uwag i zastrzeżeń odnośnie do prawidłowego wykonania robót tudzież uwzględni te uwagi i zastrzeżenia we wzajemnych stosunkach z wykonawcą.

§ 5.

1. Miasto odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w związku z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.

2. Miasto odpowiada wobec Powiatu za szkody w mieniu Powiatu wyrządzone w wykonaniu lub w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia, w tym z tytułu wad powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych w ramach Inwestycji.

§ 6.

Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót związanych z realizacją Inwestycji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.

§ 7.

1. Strony zawierają niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., , poz. 885 ze zmianami).

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą
w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.

4. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Miasto dokona czynności niezbędnych do ogłoszenia niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego


Mieczysław Kieca

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Etatowy Członek Zarządu


Zbigniew Seemann

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »