Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.86.2014 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz.465) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wzór Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) wzór Deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) wzór Deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Goleszów nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz uchwała Rady Gminy Goleszów nr 90/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany powyższej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Bogusław Konecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.86.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.86.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.86.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.86.2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe