Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.4.19.2014 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 24.496.754,27zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 24.451.754,27 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 412.490,97 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.949.819zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 653.337zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 21.435.607,30 zł

a) podatek od nieruchomości 2.519.000

b) podatek rolny 225.700

c) podatek od środków transportowych 110.000

d) podatek leśny 800

e) opłata od posiadania psa 7.000

f) podatek od spadków i darowizn 22.000

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 140.000

h) opłata skarbowa 20.000

i) opłata eksploatacyjna 100.000

j) wpływy z opłaty targowej 4.000

k) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.555.028

z tego :

- kwota podstawowa 1.555.028

l) część oświatowa subwencji 7.431.327

m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa 7.319.794

n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 8.758,30

o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000

p) wpływy z usług 607.500

q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000

r) odsetki od nieterminowych wpłat 10.000

s) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 3.000

t) dochody z mienia komunalnego 135.000 (czynsze)

u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.056.000

v) opłata za trwały zarząd 2.200

w) wpływy z różnych dochodów 8.000

x) wpływy z różnych opłat 5.500

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 45.000 zł

w tym :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości w wysokości 45.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 24.055.518,97zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: w wysokości 23.037.999,97 zł

w szczególności na :

1) wydatki jednostek budżetowych 17.164.106

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.944.556

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.219.550

2) dotacje na zadania bieżące 2.748.225

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.591.860

4) programy finansowane z udziałem środków unijnych 412.490,97

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 121.318

II wydatki majątkowe ogółem: w wysokości 1.017.519 zł

w tym :

6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.017.519 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1.949.819zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin)

w wysokości 653.337 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.914.875 zł

w tym na :

a) Rolnictwo i łowiectwo 248.356 w tym :

- bieżące 176.356

- majątkowe 72.000

b) Transport i łączność 395.519 w tym :

- bieżące 340.000

- majątkowe 55.519

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.000

d) Oświata i wychowanie 30.000

e) Pomoc społeczna 10.000

f) Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.170.000

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej w wysokości 500

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków unijnych w wysokości 412.490,97 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 uchwały budżetowej

7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy w wysokości 19.124.497 zł

a) Rolnictwo i Łowiectwo 146.479

b) Transport i Łączność 638.000

c) Gospodarka mieszkaniowa 90.000

d) Działalność usługowa 60.000

e) Administracja publiczna 3.242.900

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 174.900

g) Obsługa długu publicznego 121.318

h) Różne rozliczenia 97.545

i) Oświata i Wychowanie 10.136.455

j) Ochrona Zdrowia 55.000

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 29.000

- zwalczanie narkomanii 1.000

k) Pomoc Społeczna 763.000

w tym :

- placówki wsparcia dziennego 100.000

l) Edukacyjna opieka wychowawcza 355.000

m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.346.000

n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 712.900

o) Kultura fizyczna i sport 185.000

§ 3. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację:

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 30.000 zł,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 100.000 zł.

§ 4. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 8.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 403 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 5. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.040.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.).

§ 6. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników i operatorów w wysokości 5.500 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków lub dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13 z późn.zm.).

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 441.235,30 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody w kwocie 441.235,30 zł

Przychody – nie planuje się.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700.000 zł.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.464.775zł z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 539.900

b) dotacje celowe 1.924.875

- bieżące 1.797.356

- majątkowe 127.519

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 406.455zł z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 145.455

b) dotacje celowe 261.000

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 10. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie 1.017.519 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 42.545 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gaszowice do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 700.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Masarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.19.2014
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe