Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 24.978.285,00 .

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 23.243.983,00

2) dochody majątkowe w wysokości 1.734.302,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 27.726.711,00 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.120.632,00

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.606.079,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 2.748.426,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym   budżetu  wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.748.426,00

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3.714.426,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 966.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) pożyczki długoterminowej w wysokości 507.200,00 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mszana

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 103.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00

2. rezerwę celową w wysokości 53.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.475,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 672.384,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 112.914,45 zł.

2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 12. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2015 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 13. Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku zgodnie z tabelą nr 6.

§ 14. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z tabelą nr 7.

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2015 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 507.200,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 18. Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Kaperczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2015 roku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2015 r z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe