Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 35/15 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łękawica w okręgu wyborczym nr 4

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), w związku z postanowieniem nr DBB-763-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Damiana Siwek (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 stycznia 2015 r., poz. 220), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Damiana Siwek przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Łękawica w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 19 kwietnia 2015 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Piotr Litwa


Załącznik do Zarządzenia Nr ....................
Wojewody Śląskiego
z dnia 20 stycznia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łękawica

Termin wykonania
czynności wyborczej *)

Treść czynności wyborczej

do dnia 29 stycznia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łękawica w okręgu wyborczym nr 4

do dnia 8 lutego 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Łękawica, informacji o okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łękawicy dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łękawica

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Łękawica, w okręgu wyborczych nr 4

do dnia 18 lutego 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Łękawicy

do dnia 23 lutego 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Łękawicy

do dnia 10 marca 2015 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Łękawicy list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 4, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łękawica

do dnia 20 marca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Łękawica, informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łękawicy, właściwej dla głosowania korespondencyjnego i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łękawicy

do dnia 29 marca 2015 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Łękawicy numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 4

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Łękawicy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łękawicy

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Łękawicy

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do dnia 30 marca 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Łękawicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do dnia 10 kwietnia 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 17 kwietnia 2015 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 18 kwietnia 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łękawicy spisu wyborców

w dniu 19 kwietnia 2015 r.
godz. 700 -2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe