Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.57.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 lutego 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 33.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 781/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia w mieście Częstochowa obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówką

Tekst pierwotny

Na podstawie art.   91   ust.   1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.   U.   z   2013r., poz. 594   z   późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr 33.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 15   stycznia 2015   r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 781/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 21   listopada 2013   r. w   sprawie wprowadzenia w   mieście Częstochowa obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówką, w   całości jako niezgodnej z   art.   6   ust.   3a i   3c ustawy z   dnia 6   września 2001   r. o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.   U.   z   2013   r. poz. 1414   z   późn. zm.), dalej jako „ustawa” oraz art.   7   Konstytucji RP.  

U z   a s a   d n i   e n i   e  

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Częstochowy dokonała zmiany w   §   1   uchwały Nr   781/XLIV/2013 w   sprawie wprowadzenia w   mieście Częstochowa obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówką poprzez nadanie nowego brzmienia §   1.  

Zgodnie z   obecnym brzmieniem §   1   ust.   2   uchwały   „Obowiązek ukończenia szkolenia i   zdania egzaminu, o   którym mowa w   ust.   1   nie   dotyczy:  

1)   osób, które w   latach 2002-2013 ukończyły szkolenie w   zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy,  

2)   osób, które wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w   zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Miasta Częstochowy. Przerwa w   wykonywaniu tego transportu nie   może być dłuższa niż kolejnych 6   miesięcy. Do przerwy w   wykonywaniu transportu drogowego taksówką nie   wlicza się okresu zawieszenia, o   którym mowa w   art.   14a ustawy z   dnia 6   września 2001   r. o   transporcie drogowym (jt. Dz.   U.   z   2013   r. poz. 1414   z   późn. zm.)   ”.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w   dniu 22   stycznia 2015   r.  

Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art.   6   ust.   3a i   3   c ustawy o   transporcie drogowym. Przepis art.   6   ust.   3a ustawy o   transporcie drogowym, kształtuje uprawnienie rady gminy liczącej powyżej 100   000 mieszkańców do wprowadzenia, w   drodze uchwały, obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Realizując powyższe uprawnienie, rada - na podstawie art.   6   ust.   3c ustawy - określa:  

1)   częstotliwość egzaminów, nie   rzadziej jednak niż raz w   roku;  

2)   program szkolenia w   wymiarze nieprzekraczającym 20   godzin;  

3)   sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, jej skład, tryb pracy oraz wysokość wynagrodzenia za pracę w   komisji;  

4)   sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;  

5)   wzór zaświadczenia o   ukończeniu szkolenia;  

6)   wysokość opłat za szkolenie i   egzamin, uwzględniając koszty szkolenia i   egzaminowania oraz to, że łączna wysokość tych opłat nie   może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w   gospodarce narodowej w   roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i   egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z   dnia 17   grudnia 1998   r. o   emeryturach i   rentach z   Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.   U.   z   2009   r. Nr 153, poz. 1227, z   późn. zm.7).  

W ocenie organu nadzoru uchwała Nr 33.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 15   stycznia 2015r. narusza w   sposób istotny normę kompetencyjną zawartą w   art.   6   ust.   3c ustawy o   transporcie drogowym.  

Z zacytowanych wyżej przepisów ustawy wyraźnie wynika, że ustawodawca nie   przewidział upoważnienia dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia katalogu osób, które nie   są zobowiązane do ukończenia szkolenia i   zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego w   zakresie przewozu osób taksówką, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.  

Organ nadzoru stwierdza, że jeżeli ustawodawca zamierzałby wprowadzić zwolnienie z   wyżej opisanych obowiązków dla podmiotów ubiegających się o   licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w   zakresie przewozu osób taksówką to wprowadziłby takie regulacje wprost w   ustawie lub zawarłby w   ustawie odpowiednia normę kompetencyjną dla organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy jednoznacznie stwierdzić, iż kwestionowana przez organ nadzoru uchwała została podjęta niezgodnie z   upoważnieniem ustawowym. Rada Miasta Częstochowy - jako organ stanowiący - powinna działać tylko i   wyłącznie na podstawie prawa i   w jego granicach, a   zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z   jego przekroczeniem. Zdaniem organu nadzoru, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w   upoważnieniu kompetencyjnym.  

Podejmując akty prawa miejscowego w   oparciu o   normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zwarte w   upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i   materialny pomiędzy aktem wykonawczym a   ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa. W   doktrynie, jak i   w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o   charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w   sposób ścisły i   literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w   drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z   28   czerwca 2000   r., K 25/99, OTK 2000/5/141).  

Bezspornym jest zatem, w   opinii organu nadzoru, iż Rada Miasta Częstochowy określając katalog osób, które nie   są zobowiązane do ukończenia szkolenia i   zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającego znajomość topografii miasta Częstochowy oraz przepisów prawa miejscowego w   zakresie przewozu osób taksówką, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego, rażąco naruszyła art.   6   ust.   3a i   3c ustawy o   transporcie drogowym. Działanie takie musi być zatem uznane, za istotne naruszenie prawa, co zgodnie z   treścią przepisów art.   91   ust.   1   ustawy o   samorządzie gminnym stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności ww. uchwały w   całości.  

Pouczenie:  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w   terminie 30   dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z   mocy prawa w   zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z   dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

 

 

 

z up.   WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego  


Krzysztof   Nowak

Otrzymują:  

-   Rada Miasta Częstochowy  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe