Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 30 marca 2015r.

z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2014 rok

Tekst pierwotny

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr 479/XLII/2013 budżet miasta Lublińca na 2014 rok zamykał się kwotą 74.575.646.00 zł., w czym :

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2014 rok został zwiększony z tytułu dochodów i przychodów o 10,5%, z tytułu wydatków i rozchodów również o 10,5%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 6.288.083,51 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 5.610.497,00 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 633.486,51 zł,

- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł,

- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 2.100,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 7.843.693,51 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 7.393.757,00 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 633.486,51 zł,

- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł,

- na zadania realizowane w drodze umów lub prozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszenie o 225.550,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 1.555.610,00 zł.

4. rozchody bez zmian.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2014r. został wykonany w 98,5% (w analogicznym okresie 2013r. w 98,2%), a plan wydatków w 92,9% (w roku ubiegłym w 92,1%), w tym wydatków majątkowych w 94,6% (w 2013r. w 95,5%).

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 87,1% (w roku ubiegłym w 54,5%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 100,0% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 100,0%).

W 2014 roku wykonano:

- dochody w kwocie 75.386.391,32zł

- wydatki w kwocie 74.430.013,89 zł

- przychody w kwocie 5.099.359,82 zł

- rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł

W 2014r. dochody były wyższe o 956.377,43 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku

ubiegłego dochody były wyższe o 771.758,10 zł od wydatków),przychody były wyższe o 2.799.359,82 zł od rozchodów (w 2013r. przychody były wyższe o 327.601,72 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 956.377,43 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2014 rok stanowią poniższe załączniki :

1) Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2014 roku - Załącznik Nr 1,

2) Dochody budżetu miasta za 2014 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,

3) Dochody budżetu miasta w 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej -Załącznik Nr 3,

4) Dochody budżetu miasta w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,

5) Dochody budżetu miasta w 2014 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,

6) Wydatki budżetu miasta za 2014 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,

7) Wydatki budżetu miasta w 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,

8) Wydatki budżetu miasta w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,

9) Wydatki budżetu miasta w 2014 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,

10) Przychody i rozchody budżetu miasta w 2014 roku - Załącznik Nr 10,

11) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w 2014 roku - Załącznik Nr 11,

12) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2014 roku -Załącznik Nr 12,

13) Przychody i koszty Zakładu Budżetowego w 2014 roku - Załącznik Nr 13,

14) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załacznik Nr 14.

Burmistrz


Edward Maniura


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.PDF


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.PDF


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.PDF


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.PDF


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.PDF


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.PDF


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe