| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r,. poz.1118 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych rad i organizacji.

§ 2. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy w celu poznania opinii wymienionych w § 1 rad i organizacji dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

§ 3. Prawo do udziału w konsultacjach mają rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) działające na terenie Gminy Istebna.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Istebna oraz na stronie internetowej Gminy Istebna.o

2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji może być podana do wiadomości publicznej również w inny sposób poprzez:

1) portale społecznościowe, fora internetowe

2) zaproszenia indywidualne

3) plakaty, broszury, ulotki, ekrany

3. Konsultacje można dodatkowo przeprowadzić w innej formie, w szczególności:

1) spotkania z mieszkańcami,

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres ich trwania nie może być krótszy niż pięć dni,

3) sposób i miejsce zgłaszania opinii

4) stanowisko w Urzędzie Gminy do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

§ 5. 1. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażaniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania,

2. Konsultacje mogą mieć formę pisemnych ankiet, w trym również w formie elektronicznej.

§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie, które podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 4 pkt 1, zawierające ich przebieg i wyniki w tym m.in.:

1) formy przeprowadzonej akcji informacyjnej,

2) miejsce i czas trwania konsultacji,

3) działania podjęte w ramach konsultacji wraz z opisem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych,

4) liczba podmiotów biorących udział w konsultacjach

5) zebrane wnioski, uwagi oraz sposób ustosunkowania się Wójta do nich z uzasadnieniem.

2. Sprawozdanie, po przedłożeniu Wójtowi, podlega przekazaniu do publicznej wiadomości w ciągu miesiąca od zakończenia konsultacji, w sposób przewidziany dla ogłoszenia o konsultacjach.

§ 7. Konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszenia opinii.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXV/327/2010 Rady Gminy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Szmek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »