Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r,. poz.1118 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych rad i organizacji.

§ 2. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy w celu poznania opinii wymienionych w § 1 rad i organizacji dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

§ 3. Prawo do udziału w konsultacjach mają rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) działające na terenie Gminy Istebna.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Istebna oraz na stronie internetowej Gminy Istebna.o

2. Informacja o rozpoczęciu konsultacji może być podana do wiadomości publicznej również w inny sposób poprzez:

1) portale społecznościowe, fora internetowe

2) zaproszenia indywidualne

3) plakaty, broszury, ulotki, ekrany

3. Konsultacje można dodatkowo przeprowadzić w innej formie, w szczególności:

1) spotkania z mieszkańcami,

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) przedmiot konsultacji

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres ich trwania nie może być krótszy niż pięć dni,

3) sposób i miejsce zgłaszania opinii

4) stanowisko w Urzędzie Gminy do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

§ 5. 1. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażaniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania,

2. Konsultacje mogą mieć formę pisemnych ankiet, w trym również w formie elektronicznej.

§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie, które podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 4 pkt 1, zawierające ich przebieg i wyniki w tym m.in.:

1) formy przeprowadzonej akcji informacyjnej,

2) miejsce i czas trwania konsultacji,

3) działania podjęte w ramach konsultacji wraz z opisem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych,

4) liczba podmiotów biorących udział w konsultacjach

5) zebrane wnioski, uwagi oraz sposób ustosunkowania się Wójta do nich z uzasadnieniem.

2. Sprawozdanie, po przedłożeniu Wójtowi, podlega przekazaniu do publicznej wiadomości w ciągu miesiąca od zakończenia konsultacji, w sposób przewidziany dla ogłoszenia o konsultacjach.

§ 7. Konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszenia opinii.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXV/327/2010 Rady Gminy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Szmek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe