Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi i ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby obwodowej komisji ds. referendum w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 .1 ppkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (DZ. U. Z 2015r. poz. 318) oraz art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Czeladź

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi. Ustala się numer obwodu "22". Granicą obwodu jest Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi.

2. Ustala się siedzibę obwodowej komisji ds. referendum w odrębnym obwodzie głosowania nr 22 w budynku Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz na tablicach ogłoszeń pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe