Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/220/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 §2, §11, §12 i art 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/526/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku z powstaniem nowej ulicy, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, w opisie stałego obwodu głosowania Nr 15 po słowie "Dzwonkowa" dodaje się "Forsycji";

2) w związku z adaptacją nowych pomieszczeń na potrzeby szkoły, siedziba obwodowej komisji wyborczej z dotychczasowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Skalna 10 zmienia się na Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 12.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego" i podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Michał Rupik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe