Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń

z dnia 3 sierpnia 2015r.

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przystajń zwany dalej regulaminem.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm),

2) stypendium szkolnym - rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm),

3) zasiłku szkolnym - rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o którym mowa w art. 90 c ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

4) kryterium dochodowym - rozumie się przez to dochód na osobę w rodzinie w wysokości, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),

5) zasiłku rodzinnym - rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)

6) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków, o których mowa w art. 3 ust. 11 ustawy,

7) okoliczności - rozumie się przez to przykładowe przyczyny powodujące trudną sytuację materialną rodziny ucznia wynikającą z niskich dochodów w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy.

§ 3. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy udzielania stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 4. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie, w zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności.

1) Przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 50 % kryterium dochodowego i:

a) występującej w rodzinie 1 okoliczności - 90 % zasiłku rodzinnego

b) występującej w rodzinie 2 lub więcej okoliczności - 100 % zasiłku rodzinnego

2) Przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 50 % kryterium dochodowego i:

a) występującej w rodzinie 1 okoliczności - 110 % zasiłku rodzinnego

b) występującej w rodzinie 2 lub więcej okoliczności - 120 % zasiłku rodzinnego

2. Kwotę stypendium szkolnego można zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

§ 5. Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:

1) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych:

a) zajęcia wyrównawcze,

b) zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań,

c) nauka języków obcych,

d) korzystanie z Internetu w celach edukacyjnych,

e) opłata za praktyki,

f) udział w "Zielonej szkole" i innych zorganizowanych wyjazdach w celach edukacyjnych,

g) indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

h) inne poszerzające wiedzę i zdolności uczniów zajęcia.

2) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

a) zakup podręczników,

b) zakup przyborów szkolnych,

c) zakup pomocy edukacyjnych dostosowanych do stopnia upośledzenia umysłowego ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

d) zakup innych przedmiotów wspomagających naukę i rozwój intelektualny ucznia, w tym m.in. zakup strojów sportowych, obuwia sportowego i innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym,

3) Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oprócz form określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 obejmuje również:

a) całkowity lub częściowy zwrot kosztów dojazdu do miejsc pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

b) całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakwaterowania np.: internat, bursa.

2. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego udzielana jest w przypadku, gdy przyznanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) nie jest możliwe lub celowe.

§ 6. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

1. Przedstawiciel ustawowy lub pełnoletni uczeń ubiegający się o przyznanie zasiłku szkolnego składają w Urzędzie Gminy stosowny wniosek do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wymienionych terminów.

2. Pomoc materialna w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach określonych w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. a) - e) udzielana jest poprzez sfinansowanie opłat za udział ucznia w tych zajęciach/praktyce.

3. Pomoc materialna, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. f) udzielna jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w "Zielonej szkole" i innych zorganizowanych wyjazdach szkolnych.

4. Pomoc materialna w formie całkowitego lub częściowego udziału w zajęciach indywidualnych udzielana jest poprzez sfinansowanie opłat za przeprowadzenie tych zajęć.

5. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego pokrycia zakupu podręczników, udzielona będzie na podstawie faktur lub rachunków wskazujących imiennie nabywcę, którym będzie uczeń lub jego opiekun prawny.

6. Pomoc materialna w formie zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo będzie udzielana na podstawie faktur lub rachunków, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.

7. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym może być także realizowana poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

8. Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu udzielona jest w formie pieniężnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

9. Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów pobytu w internacie lub innym miejscu w miejscowości pobierania nauki jak np.: internat, bursa itp. udzielana będzie na podstawie zaświadczeń o wysokości opłat wystawionych przez podmioty zarządzające internatami lub bursami.

10. Świadczenie pieniężne podlega realizacji w postaci gotówkowej lub wpłatą na podane konto bankowe.

11. Udzielając stypendium w formie świadczenia pieniężnego w decyzji określa się rodzaj wydatków, na pokrycie których świadczenie ma być przeznaczone.

12. Przedstawiciel ustawowy ucznia lub pełnoletni uczeń składa oświadczenie, zgodnie z którym całość kwoty otrzymanej z tego tytułu zostanie przeznaczona na wydatki określone w decyzji.

§ 7. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

1. Przedstawiciel ustawowy lub pełnoletni uczeń ubiegający się o przyznanie zasiłku szkolnego składają do Wójta Gminy stosowny wniosek.

2. Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany tylko jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

4. Wójt wydaje decyzję w sprawie zasiłku szkolnego po wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy.

5. W przypadku braku wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły wiedząc o istnieniu okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego kieruje niezwłocznie stosowny wniosek do Wójta Gminy.

6. Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być także przyznana przez Wójta Gminy bez stosownego wniosku tj. z urzędu, jeśli przemawiają za tym znane Wójtowi okoliczności związane z zaistnieniem zdarzenia losowego.

7. W przypadku zdarzeń losowych w szczególności: pożaru, śmierci rodzica, ciężkiej choroby czy wypadku - zasiłek szkolny przyznaje się w formie pomocy rzeczowej na zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia dziennego itp.

8. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

9. Świadczenie pieniężne podlega realizacji w postaci gotówkowej lub wpłatą na podane konto bankowe.

10. Udzielając zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego w decyzji określa się rodzaj wydatków, na pokrycie których świadczenie ma być przeznaczone.

11. Przedstawiciel ustawowy ucznia lub pełnoletni uczeń składa oświadczenie, zgodnie z którym całość kwoty otrzymanej z tego tytułu zostanie przeznaczona na wydatki określone w decyzji.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Traci moc uchwała nr XXV/158/05 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe