Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinek drogi o długości 3500 m (od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Pszczyny do skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z ul. Żorską w Pszczynie).

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg odcinka drogi wymienionego w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XIII/122/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 935 o długości 3500m (od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Pszczyny do skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z ul. Żorską w Pszczynie) zastąpiony został nowo wybudowanym odcinkiem drogi (obwodnicą). Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych zastąpiony odcinek drogi został pozbawiony dotychczasowej kategorii drogi i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Rada Gminy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy może w drodze uchwały pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Mając na uwadze koszty utrzymania przedmiotowego odcinka drogi należy podjąć niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe