Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/114/2015 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1445), art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), art. 19 ust. 1, 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.) po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr XXVII/364/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2005r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

2. Traci moc Uchwała Nr XLI/518/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2006r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/114/2015
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/114/2015
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe