Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz.1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXVII/843/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4258), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr LVI/1305/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5901).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe