Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 j.t. z późniejszymi zmianami ) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (U. z 2015 r. poz. 613 j.t. z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Ujsoły:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Ujsoły wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Ujsoły.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:

1) ze stoiska własnego do 3 mb - 8,00zł.

2) ze stoiska własnego powyżej 3 mb - 11,00zł.

3) z samochodu ciężarowego - 13,00zł.

4) z samochodu osobowego - 8,00zł.

5) z ręki, kosza, skrzynki - 8,00zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania w kasie urzędu lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy Ujsoły, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się:

1) Edyta Mizia

2) Leon Bury

3) Elżbieta Kostka

3. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia się z pobranych kwot i ich wpłaty w kasie urzędu w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym opłata została pobrana.

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 0,5 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot, które wypłacane jest jednorazowo, w ostatnim dniu roboczym danego roku.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2015 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe