Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 80 ust. 8a oraz art. 90 ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23.04.2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego.

§ 2.

Publiczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzone na terenie powiatu cieszyńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Ludwik Kuboszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe