Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/209/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie nin. Uchwały traci moc Uchwała Nr XLVII/1130/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 listopada 2014 r., poz. 6097).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/209/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością - zwani dalej "właścicielami nieruchomości", mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych, w sposób selektywny w zakresie wskazanym w § 2.

§ 2. 1. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych,

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

9) papieru,

10) metalu,

11) tworzyw sztucznych,

12) szkła,

13) opakowań wielomateriałowych,

14) popiołu.

2. Przeterminowane leki i chemikalia należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Przeterminowane leki należy dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanych dalej "PSZOK", lub do wskazanych odrębnie przez Gminę aptek, zaś chemikalia wyłącznie do PSZOK.

3. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Zużyte baterie i akumulatory należy dostarczać do PSZOK.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do PSZOK lub do wskazanych odrębnie przez Gminę miejsc.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do PSZOK albo przygotować do usunięcia w ramach tzw. wystawek przydomowych, przy czym szczegóły tej akcji zostaną określone odrębnie.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, tzn. powstałe w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości, niezawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do PSZOK.

7. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do PSZOK.

8. Odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, zwane dalej "mokrymi", należy gromadzić następująco:

1) odpady zielone należy:

a) kompostować we własnym zakresie, lub

b) gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do PSZOK, lub

c) gromadzić w biodegradowalnych workach o pojemności do 120 l, które odbierze - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem § 12.

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, należy gromadzić w pojemnikach, które odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, przy czym zaleca się, aby do pojemników wrzucać odpady luzem, lub w torbach papierowych, lub w workach foliowych ulegających biodegradacji w procesie kompostowania.

9. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9-13 (tzn. odpady podlegające odzyskowi), zwane dalej "suchymi", należy gromadzić w pojemnikach. Odpady suche odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.

10. Popiół należy gromadzić w metalowych pojemnikach lub w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia popiołu. Popiół odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy lub dostarczać we własnym zakresie do PSZOK.

11. Szczegółowe informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym zasady postępowania z odpadami tzw. problemowymi, znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, winni obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię.

4. Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

§ 4. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, są dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla otoczenia. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 6 i § 7, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych - zwanych dalej "pojemnikami" :

1) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o minimalnej pojemności 0,055 m3 (55 litrów),

2) kontener o minimalnej pojemności 1,5 m3,

3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 0,01 m3 (10 litrów).

2. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dbać o stan sanitarny, porządkowy i techniczny używanych pojemników. Pojemniki o pojemności do 0,24 m3 (240 litrów) poddawać należy myciu, dezynfekcji i dezynsekcji - nie rzadziej niż raz na rok, a pojemniki o pojemności od 1,1 m3 (1 100 litrów) - nie rzadziej niż raz na kwartał. Naprawie i konserwacji pojemniki podlegają w razie potrzeby.

4. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.

5. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-13 dopuszcza się stosowanie przeźroczystych worków foliowych o pojemności do 120 l, przy czym worki muszą się cechować odpowiednią wytrzymałością. Zaleca się, aby worki na odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 były wykonane z folii ulegającej biodegradacji w procesie kompostowania.

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemników na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) dla zabudowy jednorodzinnej i szeregowej, gdzie zamieszkuje:

a) nie więcej niż 3 osoby - 0,11/0,12 m3 (110/120 litrów),

b) powyżej 3 osób - 0,24 m3 (240 litrów),

2) dla zabudowy wielorodzinnej:

a) nie więcej niż 20 lokali mieszkalnych - 0,24 m3 (240 litrów),

b) powyżej 20 lokali mieszkalnych - 1,1 m3 (1 100 litrów).

§ 7. Ustala się minimalną pojemność pojemników na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,11/0,12 m3 (110/120 litrów), z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) dla ogrodów działkowych składających się z:

a) 1 - 60 działek - 0,11/0,12 m3 (110/120 litrów),

b) 61 - 100 działek - 0,24 m3 (240 litrów),

c) 101 i więcej działek - 1,1 m3 (1 100 litrów).

§ 8. Rodzaj i pojemność pojemników na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, właściciel nieruchomości, w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru:

1) szkoły (wszystkich typów i szczebli) - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3 (110 litrów),

2) żłobki i przedszkola - 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3 (110 litrów),

3) sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel poza lokalem - 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów),

4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. letnie ogródki - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów),

5) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy - 11 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów),

6) szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3 (110 litrów),

7) hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3 (110 litrów),

8) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów),

9) targowiska - 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 (240 litrów),

10) garaże - 30 litrów na każde 10 garaży, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów),

11) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) - 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 (240 litrów),

12) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3 (240 litrów),

13) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3 (55 litrów).

§ 9. 1. Nieruchomości służące do użytku publicznego lub na terenie których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, należy wyposażyć w kosze uliczne, które należy rozmieszczać przy ciągach komunikacyjnych, przejściach dla pieszych, w sąsiedztwie wiaty przystankowej przystanków komunikacji publicznej, a w przypadku braku wiaty przystankowej, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Rozmieszczenie koszy należy dostosować do potrzeb wynikających z intensywności ruchu pieszych, przy czym odległość pomiędzy miejscami ustawienia koszy w terenach zabudowanych z urządzonym chodnikiem nie może przekraczać 500 m.

2. Właściciel nieruchomości, która służy do użytku publicznego lub do wspólnego użytku mieszkańców, najemców itp. lub na terenie której znajdują się obiekty służące do wspólnego lub publicznego użytku, zobowiązany jest do umożliwienia pozbywania się odpadów przez jej użytkowników, w szczególności poprzez wyposażenie ciągów komunikacyjnych, parkingów itp. znajdujących się w obrębie takiej nieruchomości w kosze uliczne oraz do zapewnienia ich systematycznego opróżniania.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Gmina zapewni następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:

1) odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i pkt 7-14 od właścicieli nieruchomości, realizowane przez firmę wybraną przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 12,

2) przyjmowanie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-7 i 9-14, do PSZOK, z zastrzeżeniem § 12,

3) przyjmowanie dostarczanych przez właścicieli nieruchomości przeterminowanych leków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 do niektórych aptek,

4) przyjmowanie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 w wyznaczonych punktach i terminach. Wykaz podmiotów przyjmujących oraz miejsc i terminów zbiórek zostanie określony odrębnie i opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

5) przyjmowanie dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9-13 do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów), których lokalizacja zostanie wskazana odrębnie, przy czym:

a) w pojemniku oznaczonym kolorem niebieskim - należy gromadzić papier,

b) w pojemniku oznaczonym kolorem zielonym - należy gromadzenić szkło opakowaniowe,

c) w pojemniku oznaczonym kolorem żółtym - należy gromadzenić opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania wielomateriałowe.

3. Szczegółowy zakres świadczenia usług przez PSZOK oraz wykaz lokalizacji PSZOK zostanie określony odrębnie i opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki na czas odbierania odpadów, w tym (między innymi) poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, tzn. pojazdom z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarkom), hakowcom itp.

5. Pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i przedsiębiorcy, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

6. Jeżeli odbiór odpadów komunalnych następuje z tzw. altanek śmietnikowych zamykanych na klucz, to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia tej altany.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pozbywają się odpadów komunalnych z częstotliwością:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady "mokre" - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,

b) odpady "suche" - nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy,

c) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie,

d) popiół - nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września.

2) w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej:

a) odpady "mokre" - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,

b) odpady "suche" - nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy,

c) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,

d) popiół - nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września.

2. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pozbywają się odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) odpady "mokre" - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

2) odpady "suche" - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

3) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

- przy czym, jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest:

1) w zabudowie wielorodzinnej - minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów mokrych oraz zmieszanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie może być rzadsza niż 1 raz na tydzień,

2) w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej - minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów mokrych oraz zmieszanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie może być rzadsza niż 1 raz na dwa tygodnie.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, pozbywają się odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

a) odpady "mokre" - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy wskazany przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) odpady "suche" - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

c) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy wskazany przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości lub przyjmowanych do PSZOK w zamian za uiszczoną opłatę zostanie określona odrębnie.

§ 13. 1. Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości ponad ilość, o której mowa w § 12 oraz cena tych usług zostanie określona odrębnie.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, wykonywać będzie firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.

§ 14. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości przez uprawniony podmiot, z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody oraz w sposób:

1) gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wskutek jego przepełnienia;

2) wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;

- przy czym nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Kompostowanie odpadów zielonych w obrębie nieruchomości, na której powstały należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy jest zobowiązana informować właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 17. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Bielsku-Białej jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej z siedzibą tamże.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. W szczególności - w celu zapewnienia otoczeniu porządku i bezpieczeństwa - do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

2) prowadzenie psów na uwięzi; psy niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec,

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach, parkingach, parkach, zieleńcach itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników); odchody zwierząt należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach lub koszach ulicznych,

4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej wyłącznie w kagańcu i na smyczy.

3. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą.

4. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt na terenach niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:

1) zainwestowanych mieszkalnictwem i funkcjami śródmiejskimi, dla których ustala się rejon ograniczony ulicami: Piekarską, Lwowską, Łukasińskiego, Bohaterów Westerplatte, Akademii Umiejętności, Lenartowicza, Poniatowskiego, Leszczyńską, Partyzantów, Kochanowskiego, Aleksandrowicką, Damrota, Emilii Plater, Bolesława Krzywoustego, Asnyka, Żeromskiego, Traugutta, Budowlanych, Trakcyjną,

2) zabudowy mieszkaniowej o dużej intensywności - szeregowej i wielorodzinnej,

3) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich - z wyjątkiem pszczół, których dotyczą zapisy ust. 3 - na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta, w celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób i zakażeń,

4) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

3. Zezwala się na chów pszczół w terenach wymienionych w ust. 2 pod warunkiem utrzymywania ich w odległości 10 m od granicy nieruchomości sąsiadujących w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z tych nieruchomości.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub październiku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe