Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/96/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ), oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. 1. Uchwala się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego.

2. Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandoła


Załącznik do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik-.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe