Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 100/XIV/2015 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 234/XXX/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie zmienia się:

1. § 10 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

pielęgniarki koordynującej".

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Statutu SP ZOZ w Niegowie - Schemat organizacyjny Zakładu, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. W §16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wykaz komórek organizacyjnych - gabinety higieny szkolnej, który stanowi Załącznik Nr 3 do Statutu SP ZOZ w Niegowie", który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Niegowa


Mariusz Dzieża


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XIV/2015
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XIV/2015
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3

do Statutu SP ZOZ w Niegowie

Wykaz komórek organizacyjnych - gabinetów higieny szkolnej

1. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie

ul. Szkolna 36

42-320 Niegowa

2. Gabinet higieny szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach

Sokolniki 76

42-320 Niegowa

3. Gabinet higieny szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Filialnej
w Bliżycach

Bliżyce 63

42-320 Niegowa

4. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie

Ludwinów 30

42-320 Niegowa

5. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstwowej w Niegowie Szkole Filialnej
w Dąbrownie

Dąbrowno 50

42-320 Niegowa

6. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Gminie Niegowa

Moczydło 12

42-320 Niegowa

7. Gabinet higieny szkolnej przy Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Gminie Niegowa

Tomiszowice 61

42-320 Niegowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe