Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/153/2016 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1445 j.t. z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2
pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu

uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr XII/121/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20.01.2016 r. poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dz.

Roz.

Źródło

Zmniejszenie

Zwiększenie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Dochody

bieżące

Dochody majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

-

-

10.000,00

-

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

-

10.000,00

-

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

-

-

10.000,00

-

801

Oświata i wychowanie

-

-

1.295,00

-

80130

Szkoły zawodowe

-

-

1.295,00

-

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł

(zadanie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

-

-

1.295,00

-

852

Pomoc społeczna

-

-

194.943,00

-

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-

-

4.200,00

-

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

-

-

4.200,00

-

85295

Pozostała działalność

-

-

190.743,00

-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

-

-

190.743,00

-

Razem

-

-

206.238,00

-

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział

Rozdział

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

278.100,00

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

278.100,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

278.100,00

-

754

Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

-

10.000,00

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

10.000,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

3.410,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

3.410,00

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

6.590,00

755

Wymiar sprawiedliwości

-

278.100,00

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

-

278.100,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

140.342,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

140.342,00

B.2. Dotacje na zadania bieżące

-

137.758,00

801

Oświata i wychowanie

-

10.476,00

80130

Szkoły zawodowe

-

10.476,00

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

-

10.476,00

852

Pomoc społeczna

-

197.443,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-

6.700,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

6.700,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

6.700,00

85295

Pozostała działalność

-

190.743,00

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

-

4.220,00

B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

3.720,00

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

-

500,00

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

-

186.523,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

309.703,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-

309.703,00

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

309.703,00

Razem

278.100,00

805.722,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -120.189.564,00 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -118.691.189,00 zł

5. W 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.498.375,00 zł i przeznacza się ją na spłatę długoterminowych kredytów bankowych oraz pożyczek.

§ 2.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu jak załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Rokita


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓWORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016

Lp.

Nazwa

Plan na 2016 r.

1.

Przychody budżetu

1 823 981,00

w tym :

- kredyt bankowy

789 141,00

- wolne środki

1 034 840,00

2.

Dochody budżetu

120 189 564,00

Razem przychody i dochody

122 013 545,00

3.

Rozchody budżetu

3 322 356,00

w tym :

- spłata kredytów bankowych

3 034 483,00

- spłata pożyczek

287 873,00

4.

Wydatki budżetu

118 691 189,00

Razem rozchody i wydatki

122 013 545,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN DOCHDÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania

Ogółem

w tym

bieżące

majątkowe

zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej

11 976 295,00

11 976 295,00

-

zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst

743 368,00

743 368,00

-

zadania własne

107 469 901,00

105 797 504,00

1 672 397,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 522 349,00

994 274,00

528 075,00

Razem

120 189 564,00

118 517 167,00

1 672 397,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Treść

Ogółem

z tego

bieżące

majątkowe

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

85 704 524,00

85 704 524,00

-

B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

61 385 695,00

61 385 695,00

-

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

24 318 829,00

24 318 829,00

-

B.2. Dotacje na zadania bieżące

16 255 614,00

16 255 614,00

-

B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 632 397,00

4 632 397,00

-

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

1 066 269,00

1 066 269,00

-

B.5. Obsługa długu jst

1 557 364,00

1 557 364,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 922 776,00

-

6 922 776,00

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

2 552 245,00

-

2 552 245,00

Razem

118 691 189,00

109 216 168,00

9 475 021,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK

Dz.

Rozdz.

Treść

DOCHODY

WYDATKI

w tym:

Ogółem

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

700

Gospodarka mieszkaniowa

608 866,00

608 866,00

132 516,00

476 350,00

-

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

608 866,00

608 866,00

132 516,00

476 350,00

-

-

710

Działalność usługowa

969 319,00

969 319,00

629 702,00

339 117,00

-

500,00

71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

425 749,00

425 749,00

188 320,00

237 429,00

-

-

71015

Nadzór budowlany

543 570,00

543 570,00

441 382,00

101 688,00

-

500,00

750

Administracja publiczna

217 002,00

217 002,00

210 162,00

6 840,00

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

180 002,00

180 002,00

179 162,00

840,00

-

-

75045

Kwalifikacja wojskowa

37 000,00

37 000,00

31 000,00

6 000,00

-

-

752

Obrona narodowa

600,00

600,00

-

600,00

-

-

75212

Pozostałe wydatki obronne

600,00

600,00

-

600,00

-

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 678 900,00

5 678 900,00

4 666 035,00

735 972,00

-

276 893,00

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5 671 000,00

5 671 000,00

4 666 035,00

728 072,00

-

276 893,00

75414

Obrona cywilna

7 900,00

7 900,00

-

7 900,00

-

-

755

Wymiar sprawiedliwości

370 800,00

370 800,00

-

187 122,00

183 678,00

-

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

370 800,00

370 800,00

-

187 122,00

183 678,00

-

851

Ochrona zdrowia

3 927 908,00

3 927 908,00

-

3 927 908,00

-

-

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 927 908,00

3 927 908,00

-

3 927 908,00

-

-

852

Pomoc społeczna

38 070,00

38 070,00

21 735,00

16 335,00

-

-

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

38 070,00

38 070,00

21 735,00

16 335,00

-

-

853

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

164 830,00

164 830,00

130 000,00

34 830,00

-

-

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

164 830,00

164 830,00

130 000,00

34 830,00

-

-

Razem

11 976 295,00

11 976 295,00

5 790 150,00

5 725 074,00

183 678,00

277 393,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

-

2 377 198,00

600

Transport i łączność

-

1 646 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

1 616 000,00

60095

Pozostała działalność

-

30 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

5 200,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

5 200,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

10 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

-

5 000,00

75495

Pozostała działalność

-

5 000,00

755

Wymiar sprawiedliwości

-

6 720,00

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

-

6 720,00

852

Pomoc społeczna

-

439 700,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-

138 000,00

85204

Rodziny zastępcze

-

301 700,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

179 578,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

-

179 578,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

90 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

10 000,00

92116

Biblioteki

-

80 000,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

13 475 700,00

432 716,00

020

Leśnictwo

375 700,00

-

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

375 700,00

-

630

Turystyka

-

14 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

-

14 000,00

755

Wymiar sprawiedliwości

-

314 716,00

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

-

314 716,00

801

Oświata i wychowanie

5 630 000,00

-

80110

Gimnazja

1 686 600,00

-

80120

Licea ogólnokształcące

2 583 400,00

-

80130

Szkoły zawodowe

1 360 000,00

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 470 000,00

-

85411

Domy wczasów dziecięcych

2 670 000,00

-

85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

4 800 000,00

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

24 000,00

92195

Pozostała działalność

-

24 000,00

926

Kultura fizyczna

-

80 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

-

80 000,00

Razem

13 475 700,00

2 809 914,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Dz.

Roz.

Treść

DOCHODY

WYDATKI

Ogółem

w tym:

dotacje na zadania bieżące

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

1 616 000,00

1 616 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

1 616 000,00

1 616 000,00

755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

-

6 720,00

6 720,00

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

-

6 720,00

6 720,00

852

POMOC SPOŁECZNA

732 700,00

439 700,00

439 700,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

447 700,00

138 000,00

138 000,00

85204

Rodziny zastępcze

285 000,00

301 700,00

301 700,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10 668,00

179 578,00

179 578,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

10 668,00

179 578,00

179 578,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

90 000,00

90 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

10 000,00

10 000,00

92116

Biblioteki

-

80 000,00

80 000,00

RAZEM

743 368,00

2 331 998,00

2 331 998,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/153/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 21 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Treść

Dochody

Wydatki

020

Leśnictwo

-

13 224,00

02001

Gospodarka leśna

-

13 224,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300 000,00

596 479,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

300 000,00

596 479,00

Razem

300 000,00

609 703,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe