Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/291/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.),

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIII/210/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 6502) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

odbiór odpadów mokrych, suchych, szkła, popiołu albo odpadów zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych odpadów mokrych, suchych i szkła) bezpośrednio od właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1,"

2) w § 1 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów, przy czym określa się następujące limity dostarczonych pojemników lub worków:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej:

- jeden pojemnik 120 l na odpady suche oraz jeden pojemnik 120 l na odpady mokre albo jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkują nie więcej niż 3 osoby,

- jeden pojemnik 240 l na odpady suche oraz jeden pojemnik 240 l na odpady mokre albo jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 4 do 6 osób,

- dwa pojemniki 240 l na odpady suche oraz dwa pojemniki 240 l na odpady mokre albo dwa pojemniki 240 l na odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje 7 i więcej osób,

- jeden pojemnik 110 l lub 120 l na popiół dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym,

- jeden przeźroczysty worek o pojemności do 120 l na szkło - miesięcznie (na zasadzie "worek za worek"),

- jeden biodegradowalny worek o pojemności do 120 l na odpady zielone - miesięcznie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt 1.

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej liczba i rodzaj dostarczonych pojemników będzie ustalana indywidualnie przez Gminę Bielsko-Biała ."

3) w § 1 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

odpadów zielonych, odbieranych bezpośrednio od właściciela nieruchomości z przydomowym ogródkiem - w ilości jednego worka o pojemności do 120 l miesięcznie, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, przy czym przez cały rok odpady te będą przyjmowane bez limitów ilościowych w PSZOK,"

4) w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

odbiór, bezpośrednio od właściciela nieruchomości pojemników z odpadami mokrymi, suchymi, szkłem albo z odpadami zmieszanymi (tj. nieselektywnie zebranymi odpadami mokrymi, suchymi i szkłem), w liczbie ustalonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji,"

5) w § 2 ust. 1 pkt 2 po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu:

pojemnik o pojemności 120 l lub kontener o pojemności 1,5 m3 przeznaczony do zbierania szkła."

6) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku przygotowania do odbioru większej ilości odpadów komunalnych, ponad ilość wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji uwzględniającej powstałą nadwyżkę odpadów danej frakcji."

7) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

odbiór odpadów mokrych, suchych, szkła albo odpadów zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych odpadów mokrych, suchych i szkła) bezpośrednio od właściciela nieruchomości,"

8) w § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów, przy czym określa się następujące limity dostarczonych pojemników lub worków:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b:

- jeden pojemnik 120 l lub dwa worki 120 l na mokre, jeden pojemnik 240 l lub dwa worki 120 l na suche, jeden przeźroczysty worek 120 l na szkło - miesięcznie - na zasadzie "worek za worek" albo jeden pojemnik 240 l lub cztery worki 120 l na odpady zmieszane,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych:

- jeden pojemnik 240 l na suche i jeden pojemnik 120 l na mokre oraz jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na szkło albo jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane, dla ogrodów działkowych składających się z 1 - 60 działek,

- dwa pojemniki 1 100 l na suche i dwa pojemniki 240 l na mokre oraz jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na szkło albo jeden pojemnik 1 100 l na odpady zmieszane, dla ogrodów działkowych składających się z 61-100 działek,

- cztery pojemniki 1 100 l na suche i dwa pojemniki 1 100 l na mokre oraz jeden pojemnik typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na szkło albo jeden kontener 7 m3 na odpady zmieszane, dla ogrodów działkowych składających się ze 101 i więcej działek."

9) w § 5 ust. 1 pkt 1 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

b1) szkło - 4 razy na miesiąc kalendarzowy."

10) w § 5 ust. 1 pkt 2 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

b1) szkło - 1 raz na miesiąc kalendarzowy."

11) w § 7 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

szkło - 1 raz na miesiąc kalendarzowy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe