Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 250 ze. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z 2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Traci moc dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) Rada Gminy Psary podjęła uchwałę nr XXVI/283/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Psary. Zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Psary po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą w Będzinie, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/186/2016
Rady Gminy Psary
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zal do uchwaly 17-186-2016

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe