Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 106/VII/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie uchwały Nr XIV/124/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/124/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2016 roku z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu zakresu upoważnienia ustawowego do określania zasad i trybu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, poprzez:

- postanowienie w § 6 ust.1 i ust. 2 pkt 2 uchwały o wyborze przez gminę wykonawcy zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i dokonywania płatności za wykonane prace bezpośrednio przez gminę, czym istotnie naruszono art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) w związku z art. 251 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

- wprowadzenie we wniosku o udzielenie dotacji - w załączniku nr 2 określonym w § 3 ust.1 pkt 1 badanej uchwały zapisu o następującej treści "Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego", czym istotnie naruszono art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w związku z art. 233 § 6 ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr XIV/124/16 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2016 roku. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 95/VI/2016 z dnia 3 marca 2016 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały.

W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło, że uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa określonym w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miejska w Łazach ustaliła, że dofinansowanie likwidacji odpadów azbestowych obejmuje wymianę lub rozbiórkę pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczenie odpadów azbestowych lub załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna (właściciel budynków mieszkalnych i gospodarczych), która złoży w Urzędzie Miejskim w Łazach informację i wniosek wg wzorów stanowiących załączniki 1 i 2 do uchwały i zostanie zakwalifikowana do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 i § 5 uchwały

W § 3 ust.1 pkt 1 badanej uchwały Rada Miejska w Łazach określiła w załączniku nr 1 wzór informacji o wyrobach zawierających azbest natomiast w załączniku nr 2 wzór wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest. W załączniku nr 2 do uchwały zawierającym wzór wniosku o udzielenie dotacji Rada Miejska w Łazach wprowadziła zapis zobowiązujący wnioskodawcę do składania oświadczenia o treści następującej "Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego".

W § 6 ust. 1 badanej uchwały ustalono, że osoba, której wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania podpisuje umowę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem z Gminą Łazy, pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Łazy na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

W § 6 ust. 2 uchwały Nr XIV/124/16 z dnia 17 lutego 2016 roku uregulowano ponadto, jakie elementy winna obejmować umowa, a w szczególności określono w pkt 2, iż w umowie należy podać wysokość dofinansowania oraz sposób płatności - bezpośrednio przez Gminę, po stwierdzeniu wykonania zadania. W § 6 ust. 2 pkt 5 Rada postanowiła, iż umowa winna zawierać dane o terminie i sposobie rozliczenia dofinansowania.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdza, że podstawę prawną do podjęcia uchwały przez organ stanowiący gminy w zakresie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią przepisy art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zakres upoważnienia ustawowego dla rad gmin obejmuje w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania. Z regulacji zawartych w art. 403 ust. 4 wynika jednoznacznie, że finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub dofinansowania kosztów inwestycji.

W ocenie Kolegium Izby zadanie w zakresie likwidacji odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych, którego finansowanie określa badana uchwała nie należy do inwestycji w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

W związku z tym dofinansowanie likwidacji odpadów azbestowych zgodnie z przepisami art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy.

Według definicji podanej w art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadanie, którym w rozpatrywanym przypadku jest wymiana lub rozbiórka pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczenie odpadów azbestowych lub załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W świetle obowiązujących przepisów osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości powinna we własnym zakresie zlecić wykonanie ww. zadania, a na realizację przedmiotowego zadania może otrzymać dotację z budżetu gminy, z wykorzystania, której powinna rozliczyć się w sposób określony uchwałą rady gminy.

W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego Przedstawiciel Miasta Łazy uczestniczący w posiedzeniu Kolegium Izby oświadczył, że zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Nr XIV/124/16 z dnia 17 lutego 2016 roku Gmina Łazy wybierze wykonawcę zadania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i za zlecone prace w zakresie usuwania azbestu z budynków osób fizycznych dokona zapłaty na rzecz wykonawcy.

Budzi zatem wątpliwość zapis w § 6 ust. 2 pkt 5 uchwały dotyczący wprowadzenia w umowie terminu i sposobu rozliczania się mieszkańców z dofinansowania, skoro wykonawca otrzymuję zapłatę bezpośrednio od gminy.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach brak jest podstaw prawnych do wyboru przez gminę wykonawcy zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i pełnienia funkcji inwestora przez Gminę, a także dokonywania bezpośrednio płatności przez gminę na rzecz wykonawcy. Wprowadzając powyższe zasady dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uchwały Rada Gminy w Łazach wykracza poza granice upoważnienia ustawowego określonego w przepisach art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Kolegium Izby stwierdza również, że w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska brak jest delegacji ustawowej dla rady gminy do wprowadzania regulacji w zakresie składania oświadczeń - zeznań przez wnioskodawców o udzielenie dotacji o znajomości skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, co zostało zapisane w załączniku nr 2 do uchwały zawierającym wzór wniosku o udzielenie dotacji.

Z przepisu art. 233 § 6 ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wynika bowiem, iż odbieranie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej jest możliwe wówczas, jeśli przewiduje to ustawa.

Rada Miejska w Łazach zobowiązując wnioskodawców dotacji do składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz oświadczenia o znajomości skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego wykroczyła poza zakres kompetencji przewidzianych w art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska dla organu jednostki samorządu terytorialnego do ustalania zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kolegium Izby orzekło o nieważności badanej uchwały Rady Miejskiej w Łazach.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe