Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.027.2016 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zwiększenie o kwotę + 296 607,01 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 314 279,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

+ 61 203,00 zł

- zwiększenie w dziale 758 "Różne rozliczenia"

+ 253 076,00 zł

dochody majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 17 671,99 zł

- zmniejszenie w dziale 710"Działalność usługowa" / Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów

- 2 068,16 zł

- zmniejszenie w dziale 926 "Kultura fizyczna" / Termomodernizacja SP3 i Sokolni

- 15 603,83 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 275 996,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 303 326,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"

- 9 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne"

+ 250,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Remont wiaduktu Wantuły

+ 59 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego"

+ 253 076,00 zł

- wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 27 330,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Narutowicza w Radlinie (skrzyżowanie z Wiosenną)

- 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Przebudowa ul. Kwiatowej

+ 22 670,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe