Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/246/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami polegającej na zwiększeniu planu przychodów i wydatków Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 2 362 301,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok w wysokości 10 408 845,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 2 362 301,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok w wysokości 147 492 379,00 zł.

§ 2. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016r. wraz z załącznikami w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 686 093,00 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 354 247,00 zł i zaciągniętego kredytu w wysokości 5 170 280,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 161 566,00zł";

2) zmienia się załącznik Nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku" w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/246/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie przychodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE

2 362 301

-

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

2 362 301

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/246/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota w zł

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW

2 362 301

600

Transport i łączność

1 082 893

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 082 893

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

1 082 893

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 082 893

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000

70095

Pozostała działalność

30 000

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

30 000

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

30 000

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

30 000

750

Administracja publiczna

443 601

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

400 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

400 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

400 000

75095

Pozostała działalność

43 601

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

43 601

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

43 601

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

43 601

801

Oświata i wychowanie

369 377

80102

Szkoły podstawowe specjalne

70 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

70 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

70 000

80120

Liceum ogólnokształcące

150 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

150 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000

80130

Szkoły zawodowe

47 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

47 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

47 000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

50 840

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

50 840

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 840

80195

Pozostała działalność

51 537

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

51 537

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

51 537

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

51 537

852

Pomoc społeczna

146 717

85202

Domy pomocy społecznej

146 717

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

30 717

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

30 717

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

30 717

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

116 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

116 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

289 713

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

26 713

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

26 713

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

26 713

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

26 713

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

248 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

w tym:

248 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

248 000

90095

Pozostała działalność

15 000

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

15 000

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

15 000

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

15 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/246/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:

400 000

-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

400 000

-

Dotacje celowe

400 000

-

750

Administracja publiczna

400 000

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

400 000

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe