Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34/XVIII/2016 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446), art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy Boronów
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2016 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dochody ogółem

18 208,48

801

Oświata i wychowanie

a) dochody bieżące

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

18 208,48

18 208,48

18 208,48

Wydatki ogółem

18 208,48

801

Oświata i wychowanie

18 208,48

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym w szczególności

1. wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 208,48

18 208,48

18 208,48

18 208,48

Budżet Gminy po zmianach wyniesie:

- Dochody: 13 385 727, 74

- Wydatki: 16 663 031,74

- Deficyt: 3 277 304,00

- Przychody: 3 516 120,00

- Rozchody: 238 816,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe