Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Gminy Mszana

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 29 sierpnia 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1390)

Rada Gminy Mszana
uchwala:

§ 1. W uchwale NR X/43/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 29 sierpnia 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Mszana w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) w § 4 ust 5, który otrzymuje brzmienie: Szczegółowy zakres prac Zespołu , w tym zadania przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego oraz tryb ich odwoływania zastają określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy w Mszanie. Wraz z wygaśnięciem kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego nie wygasa moc obowiązująca regulaminu organizacyjnego.

3) w § 4 ust. 15, który otrzymuje brzmienie: Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, tj. 44-323 Połomia,ul. Centralna 93.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe