Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 1/16 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Częstochowie oraz spodziewanym wzmożonym ruchem autobusów przewożących pielgrzymów, wprowadza się w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 0400 do godziny 1600 zakaz poruszania się po drogach na obszarze województwa śląskiego pojazdów przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1367 i Nr 244 poz. 1454, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) oraz pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na wszystkich drogach publicznych położonych na obszarze administracyjnym miasta Częstochowy oraz na następujących odcinkach dróg publicznych wykraczających poza ten obszar:

1) Droga krajowa nr 1 - na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;

2) Droga krajowa S-1- na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;

3) Droga krajowa nr 46 - na całym obszarze województwa śląskiego;

4) Droga krajowa nr 43 - na całym obszarze województwa śląskiego.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;

3) pojazdów przewożących żywe zwierzęta;

4) pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

5) pojazdów do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych organizowanych na terenie miasta Częstochowy;

6) pojazdów przewożących paliwa i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali położonych na obszarze miasta Częstochowy;

7) pojazdów przewożących do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy następujące artykuły szybkopsujące się i środki spożywcze:

a) mięso i podroby jadalne,

b) ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,

c) produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody,

d) jaja ptasie i masy jajeczne,

e) kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowaną,

f) warzywa i grzyby świeże i mrożone,

g) owoce świeże i mrożone,

h) zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych,

i) produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe,

j) przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz warzyw i owoców,

k) przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze,

l) napoje bezalkoholowe,

m) pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt;

8) pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy;

9) pojazdów przewożących paliwa lotnicze w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliw lotniczych do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

4. Mapa obszaru oraz odcinków dróg objętych zakazem stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 774, 1485 i 1707).

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach i Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowegow Katowicach.

§ 4. 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia na terenie miasta Częstochowy oraz w środkach masowego przekazu.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Jarosław Wieczorek


Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/16
Wojewody Śląskiego
z dnia 8 lipca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe