Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr FN.3035.5.2016 Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 30 czerwca 2016r.

z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

przedkładam
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

1) Uchwała Nr 4200/I/97/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015;

2) Uchwała Nr XX/256/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015;

3) Uchwała Nr XX/257/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium

z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2015.

Burmistrz Miasta Wisła


Tomasz Bujok


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr Statystyka_poziom do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZalacznikStatystyka_poziom.pdf


Załącznik Nr Statystyka_pion do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZalacznikStatystyka_pion.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr FN.3035.5.2016
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe