Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 21 czerwca 2021 r.

uchylające zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 111).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-24
  • Data obowiązywania: 2021-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe