REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert oraz przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw pracy rekomendacji podmiotu do przejęcia Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzonego w ramach realizacji projektu Rozwój Małej Przedsiębiorczości TOR#10"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół, jako organ pomocniczy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do oceny ofert w ramach naboru podmiotów prowadzących Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości do nieodpłatnego przejęcia praw i obowiązków wynikających z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, realizującego postanowienia umowy pożyczki pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju z dnia 3 lipca 1991 r. w ramach realizacji programu rozwoju małej przedsiębiorczości TOR#10 powierzonych Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 1994 r. i kontynuacji realizacji zadań dotyczących Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanych dotychczas przez Fundację Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Regulamin - regulamin naboru ofert podmiotów prowadzących FRP w celu przejęcia gospodarowania środkami FRP likwidowanej Fundacji PGRK;

2) FRP - Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) Fundacja PGRK - Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie;

4) Ministerstwo - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

5) Minister - Minister Rodziny i Polityki Społecznej;

6) Zespół - Zespół dokonujący analizy i oceny złożonych ofert powołany przez Ministra;

7) oferta - oferta podmiotu prowadzącego FRP w celu przejęcia gospodarowania środkami FRP likwidowanej Fundacji PGRK w ramach realizacji projektu Rozwój Małej Przedsiębiorczości TOR#10";

8) umowa trójstronna - umowa zawierana między Ministrem, Fundacją PGRK oraz podmiotem prowadzącym FRP wybranym przez Ministra do przejęcia gospodarowania środkami FRP likwidowanej Fundacji PGRK.

§ 3.

1. Zespół dokona wyboru oferty celem przedstawienia Ministrowi rekomendacji podmiotu przejmującego dalsze prowadzenie FRP.

2. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza i ocena zgłoszonej oferty, która będzie dokonana w oparciu o kryteria określone w Regulaminie naboru ofert podmiotów prowadzących FRP, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wybór podmiotu rekomendowanego do przejęcia FRP, prowadzonego dotychczas przez Fundację PGRK;

3) przedłożenie Ministrowi rekomendacji wraz z uzasadnieniem wyboru podmiotu rekomendowanego do przejęcia FRP.

3. Informacja o wyborze podmiotu rekomendowanego do przejęcia FRP, po zatwierdzeniu przez Ministra, zostanie przekazana pisemnie podmiotom prowadzącym FRP biorącym udział w naborze ofert.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzi siedmiu członków, w tym:

1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy;

2) wiceprzewodniczący - Naczelnik Wydziału ds. Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Departamencie Funduszy;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy,

b) jeden przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy,

c) jeden przedstawiciel Departamentu Budżetu.

2. Członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a wyznacza przewodniczący, a w ust. 1 pkt 3 lit. b i c - przewodniczący w uzgodnieniu z dyrektorami właściwych departamentów Ministerstwa.

3. Zespół obraduje podczas posiedzeń.

4. Przewodniczący wyznacza sekretarza spośród członków Zespołu będących pracownikami Departamentu Funduszy.

§ 5.

1. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, przed przystąpieniem do prac Zespołu składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w Zespole, o zachowaniu bezstronności przy dokonywaniu analizy i oceny złożonych ofert oraz oświadczenie o zachowaniu poufności danych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów w trakcie trwania prac członkowie Zespołu wnioskują do przewodniczącego na piśmie wraz z uzasadnieniem o wyłączenie ich z całości prac Zespołu.

3. W sytuacji wskazanej w ust. 2 oraz w innym przypadku uniemożliwiającym udział w pracach Zespołu przewodniczący wyznacza innego członka Zespołu w trybie określonym w § 4 ust. 2.

§ 6.

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący.

§ 7.

1. Ocena oferty jest dokonywana w trakcie posiedzeń Zespołu przez wszystkich członków Zespołu biorących udział w posiedzeniu, przy czym w ramach posiedzenia jest wymagana obecność co najmniej połowy członków Zespołu .

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji lub wideokonferencji.

3. Członkowie Zespołu są informowani o terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert zamieszcza się na karcie oceny ofert. Wzór karty oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. Karty oceny ofert wypełnia i parafuje sekretarz oraz podpisuje przewodniczący Zespołu albo osoba zastępująca przewodniczącego podczas jego nieobecności.

6. Ocena każdej zgłoszonej oferty jest dokonywana w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Każdy członek Zespołu posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego albo osoby zastępującej przewodniczącego.

7. Wybór oferty podmiotu rekomendowanego do przejęcia prowadzenia FRP następuje przy uwzględnieniu największej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny ofert i jest akceptowany przez przewodniczącego, a następnie, zgodnie z ust. 9, zatwierdzany przez Ministra.

8. Z przebiegu posiedzeń Zespołu sekretarz sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez przewodniczącego, udostępnia do zapoznania i wniesienia ewentualnych uwag pozostałym członkom Zespołu.

9. Przewodniczący przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia rekomendację oferty, która uzyskała największą liczbę punktów wraz z uzasadnieniem, w celu zawarcia umowy trójstronnej na dalsze prowadzenie FRP.

§ 8.

Zespół wykonuje inne niezbędne działania w celu przeprowadzenia naboru ofert.

§ 9.

Obieg i akceptacja dokumentów, wytworzonych w ramach działań Zespołu, są realizowane w wersji elektronicznej, zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

§ 10.

Do obowiązków przewodniczącego należy kierowanie pracami Zespołu, w tym:

1) wyznaczenie członków Zespołu;

2) wyznaczenie sekretarza spośród członków Zespołu;

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu i określanie porządku obrad;

4) podejmowanie rozstrzygnięć w sytuacjach spornych;

5) zatwierdzanie sporządzonych przez sekretarza protokołów z posiedzeń Zespołu;

6) przedstawienie Ministrowi rekomendacji podmiotu do przejęcia prowadzenia FRP.

§ 11.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) sporządzenie listy członków Zespołu;

2) przygotowanie listy złożonych w ramach naboru ofert;

3) wypełnianie kart oceny ofert;

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

5) dokumentowanie rozstrzygnięć zapadających w trybie obiegowym;

6) przechowywanie dokumentacji, również w formie elektronicznej dotyczącej prac Zespołu ;

7) po uzgodnieniu z przewodniczącym, zawiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu.

§ 12.

Za pracę w Zespole członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 13.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Funduszy.

§ 14.

Zespół działa od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia zatwierdzenia przez Ministra wyboru podmiotu rekomendowanego do przejęcia FRP.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Załącznik 1. [REGULAMIN NABORU OFERT PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH FUNDUSZE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CELU PRZEJĘCIA GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LIKWIDOWANEJ FUNDACJI PROMOCJI GOSPODARCZEJ REGIONU KRAKOWSKIEGO]

Załączniki do zarządzenia nr 20
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 13 kwietnia 2023 r. (poz. 20)

Załącznik nr 1

REGULAMIN NABORU OFERT PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH FUNDUSZE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CELU PRZEJĘCIA GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LIKWIDOWANEJ FUNDACJI PROMOCJI GOSPODARCZEJ REGIONU KRAKOWSKIEGO

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA OCENY OFERT PODMIOTÓW DO PRZEJĘCIA PROWADZENIA FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROWADZONEGO DOTYCHCZAS PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJI GOSPODARCZEJ REGIONU KRAKOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ROZWÓJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TOR#10”]

Załącznik nr 3

WZÓR - KARTA OCENY OFERT PODMIOTÓW DO PRZEJĘCIA PROWADZENIA FUNDUSZU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROWADZONEGO DOTYCHCZAS PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJI GOSPODARCZEJ REGIONU KRAKOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ROZWÓJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TOR#10"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-14
  • Data wejścia w życie: 2023-04-15
  • Data obowiązywania: 2023-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA