REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 24 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1234) w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 38 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) opiniowanie wyników oceny ryzyka, sporządzonych na podstawie obowiązujących zasad zarządzania ryzykiem w Ministerstwie.”;

2) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dyrektor Departamentu Informatyki i jego Zastępca;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Inspektor Ochrony Danych i jego Zastępca - w trybie doradczym;”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie nie dotyczy informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-25
  • Data wejścia w życie: 2023-07-26
  • Data obowiązywania: 2023-07-26
  • Dokument traci ważność: 2024-04-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA