REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 20 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 50/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 51) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 uchyla się pkt 7 i 9;

2) w § 23 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) Odbiór depozytu potwierdza się w Księdze Depozytów Kasy Głównej GITD.

3) uchyla się § 25;

4) w § 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Dokumenty źródłowe stanowiące załączniki do dokumentu, o którym mowa w ust. 1, podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu według zasad określonych w Polityce rachunkowości obowiązującej w GITD;

5) uchyla się § 29;

6) w § 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Pracownik udający się w podróż służbową zagraniczną może otrzymać zaliczkę w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji kosztów podróży. Zaliczka wypłacana jest w walucie obcej, przeliczana na złote według kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego z dnia jej wypłaty. Rozliczenie zaliczki dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki lub w walucie polskiej, według jej średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

7) uchyla się załącznik nr 4 w sprawie zasad gospodarki kasowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Artur Czapiewski


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-20
  • Data wejścia w życie: 2024-02-20
  • Data obowiązywania: 2024-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA