REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 12 czerwca 2024 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. Urz. GITD poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Zespół do Spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Sylwia Stachowiak - Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności;

2) Piotr Kozera - Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Członek Zespołu - przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego - Koordynator ds. dostępności architektonicznej;

3) Maciej Tyrakowski - Członek Zespołu - przedstawiciel Gabinetu Głównego Inspektora - Koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w szczególności w zakresie strony internetowej https://www.gov.pl/web/gitd oraz https://intranet.gitd.gov.pl

4) Aleksandra Krysztof - Członek Zespołu - przedstawiciel Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w szczególności w zakresie strony internetowej https://www.canard.gitd.gov.pl oraz https://www.ebok.canard.gitd.gov.pl;

5) Jarosław Goś - Członek Zespołu - przedstawiciel Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w szczególności w zakresie strony internetowej https://www.ebok.canard.gitd.gov.pl;

6) Kamil Dąbrowski - przedstawiciel Biura do spraw Transportu Międzynarodowego - Koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w szczególności w zakresie strony internetowej https://kreptd.gitd.gov.pl, https://ibtm.gitd.gov.pl”;

2) w § 2:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowanie i koordynacja wdrożenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”;”,

c) po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) inicjowanie zmian przepisów i procedur obowiązujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.”;

3) w § 3 w ust. 1 skreśla się wyraz „stale”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub wskazany przez Przewodniczącego Członek Zespołu.”;

5) po § 10 dodaje się § 10a o brzmieniu:

„§ 10a. Funkcjonowanie Zespołu, o którym mowa w § 1, nie zwalnia pozostałych pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wdrażania rozwiązań, procedur, zaleceń i innych działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Działania te każdy pracownik powinien realizować niezależnie od działań podejmowanych przez Zespół.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Artur Czapiewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-12
  • Data obowiązywania: 2024-06-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA