Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 1

INFORMACJA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany zasad 46, 49, 50, 57, 65, 82, 126, 127 oraz 131 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

Tekst pierwotny

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej w dniu 13 października 2022 r. podjęła decyzję CA/D 10/22 zmieniającą zasady 46, 49, 50, 57, 65, 82, 126, 127 oraz 131 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Decyzję przyjęto w następującym brzmieniu:

„RADA ADMINISTRACYJNA EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI PATENTOWEJ,

uwzględniając Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (dalej powoływaną jako „KPE"), w szczególności jej art. 33 ust. 1 lit. c),

na wniosek prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego,

uwzględniając opinię Komitetu Prawa Patentowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W Regulaminie wykonawczym do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się zasadę 46.

2. Tytuł zasady 49 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedkładanie dokumentów zgłoszeniowych"

3. W zasadzie 49 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego określa wymogi dotyczące przedkładanych dokumentów składających się na zgłoszenie."

4. W zasadzie 49 uchyla się ust. 3-12.

5. W zasadzie 50 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Postanowienia zasad 42, 43 oraz 47-49 stosuje się do dokumentów zastępujących dokumenty składające się na europejskie zgłoszenie patentowe. Zasadę 49 ust. 2 stosuje się również do tłumaczenia zastrzeżeń, o którym mowa w zasadzie 71."

6. W zasadzie 50 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego określa wymogi dotyczące przedkładanych dokumentów innych niż te, które składają się na zgłoszenie."

7. W zasadzie 57 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i) czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w zasadzie 49 ust. 1 oraz mające zastosowanie wymogi określone przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego zgodnie z zasadą 49 ust. 2."

8. Zasada 65 otrzymuje następujące brzmienie:

„Sprawozdanie z poszukiwania europejskiego jest przekazywane zgłaszającemu niezwłocznie po jego sporządzeniu. Europejski Urząd Patentowy udostępnia kopie wszelkich przytaczanych dokumentów."

9. W zasadzie 82 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jeżeli strona nie zgadza się z tekstem, o którym powiadomił ją Wydział ds. Sprzeciwów, rozpatrywanie sprzeciwu może być kontynuowane. W przeciwnym razie, z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Wydział ds. Sprzeciwów wzywa właściciela patentu do wniesienia przewidzianej opłaty i do złożenia tłumaczenia wszelkich zmienionych zastrzeżeń na języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego inne niż język postępowania, w terminie trzech miesięcy. Jeżeli w ramach postępowania ustnego decyzje, o których mowa w art. 106 ust. 2 lub art. 111 ust. 2, podjęto na podstawie dokumentów niespełniających obowiązujących wymogów określonych przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego zgodnie z zasadą 49 ust. 2, właściciela patentu wzywa się do złożenia, w terminie trzech miesięcy, zmienionego tekstu w formie zgodnej z tymi wymogami."

10. W zasadzie 126 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jeżeli powiadomienia dokonuje się zgodnie z postanowieniami ust. 1, dokument uznaje się za doręczony adresatowi w dacie, która na nim widnieje, chyba że nie dotarł on do adresata. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego doręczenia dokumentu obowiązkiem Europejskiego Urzędu Patentowego jest ustalić, że dokument dotarł do adresata oraz ustalić datę, w której został on doręczony adresatowi. W przypadku gdy Europejski Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument został doręczony adresatowi później niż siedem dni po dacie, która na nim widnieje, termin wykonania czynności, która wynika z domniemania otrzymania dokumentu zgodnie z zasadą 131 ust. 2, zostaje przedłużony o tyle dni, o ile termin doręczenia tego dokumentu przekroczył siedem dni."

11. W zasadzie 127 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jeżeli powiadomienia dokonuje się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, dokument elektroniczny uznaje się za doręczony adresatowi w dacie, która na nim widnieje, chyba że nie dotarł on do miejsca przeznaczenia. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego doręczenia dokumentu elektronicznego obowiązkiem Europejskiego Urzędu Patentowego jest stwierdzenie, że dokument dotarł do miejsca przeznaczenia oraz ustalenie daty, w której dokument dotarł do miejsca przeznaczenia. W przypadku gdy Europejski Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument elektroniczny dotarł do miejsca przeznaczenia później niż siedem dni po dacie, która na nim widnieje, termin wykonania czynności, która wynika z domniemania otrzymania dokumentu zgodnie z zasadą 131 ust. 2, zostaje przedłużony o tyle dni, o ile termin doręczenia tego dokumentu przekroczył siedem dni."

12. W zasadzie 131 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Terminy liczone są od dnia następującego po dniu, w którym miało miejsce określone zdarzenie, którym jest czynność proceduralna lub upływ innego terminu. Jeżeli czynnością proceduralną jest powiadomienie, wówczas zdarzeniem, które bierze się pod uwagę, jest domniemanie otrzymania przekazanego dokumentu, chyba że postanowiono inaczej."

Artykuł 2

Zasady 46, 49, 50, 57, 65 oraz 82 w brzmieniu nadanym artykułem 1 niniejszej decyzji wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Zasady 126, 127 oraz 131 w brzmieniu nadanym artykułem 1 niniejszej decyzji wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2023 r.

Artykuł 3

Zasady 46, 49, 50, 57 oraz 82 w brzmieniu nadanym artykułem 1 niniejszej decyzji stosuje się do dokumentów złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym w dniu 1 lutego 2023 r. albo po tej dacie.

Zasady 126, 127 oraz 131 w brzmieniu nadanym artykułem 1 niniejszej decyzji stosuje się do dokumentów, które zostaną przekazane przez Europejski Urząd Patentowy w dniu 1 listopada 2023 r. albo po tej dacie.

Sporządzono w Monachium dnia 13 października 2022 r.

W imieniu Rady Administracyjnej
Przewodniczący

Josef Kratochvíl".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-25
  • Data wejścia w życie: 2023-01-25
  • Data obowiązywania: 2023-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe