REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) i art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) sposób organizacji systemu stałych dyżurów Ministra Nauki, zwanego dalej „systemem”;

2) zadania realizowane w ramach systemu;

3) dokumentację stałych dyżurów;

4) sposób sprawowania nadzoru nad systemem.

§ 2.

Stały dyżur uruchamia się w celu zapewnienia przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 3.

System obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) stałe dyżury w następujących jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej „jednostkami”:

a) uczelniach publicznych,

b) Centrum Łukasiewicz,

c) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

d) Narodowym Centrum Nauki,

e) Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym.

§ 4.

1. Zadania wykonywane w ramach systemu obejmują:

1) uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa - w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

2) przekazywanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1569), wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia przedsięwzięć wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra oraz wprowadzonych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) - w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:

1) przyjmowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie Ministerstwa oraz jednostek;

2) przyjmowanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

3) monitorowanie stanu realizacji zadań operacyjnych;

4) współdziałanie z organami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;

5) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i sporządzanie informacji w tym zakresie dla potrzeb decyzyjnych;

6) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;

7) przekazywanie informacji dotyczących przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

8) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru.

§ 5.

1. Stałe dyżury organizuje się w:

1) siedzibie Ministerstwa - w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1;

2) miejscu wskazanym przez kierownika jednostki - w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa i kierownicy jednostek wyznaczają do pełnienia stałych dyżurów pracowników odpowiednio Ministerstwa albo jednostki posiadających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą tajności „zastrzeżone”.

§ 6.

1. Stały dyżur uruchamia się i odwołuje w:

1) Ministerstwie - na polecenie Ministra Nauki, zwanego dalej „Ministrem”, lub Prezesa Rady Ministrów;

2) jednostce - na polecenie jej kierownika lub Ministra.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa i kierownicy jednostek są odpowiedzialni za:

1) organizację stałego dyżuru,

2) organizację szkoleń dla osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru,

3) zapewnienie wyposażenia osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w środki niezbędne do wykonywania obowiązków, w szczególności w dokumenty, materiały biurowe, wyżywienie, środki do przechowywania dokumentacji, środki łączności i transportu, a także pomieszczenia do pracy, odpoczynku i higieny osobistej,

4) zabezpieczenie sieci teleinformatycznej dla potrzeb stałego dyżuru

- odpowiednio w Ministerstwie albo w jednostce.

§ 7

. 1. Dokumentację stałego dyżuru sporządzają kierownicy komórek organizacyjnych właściwych do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w Ministerstwie i w jednostkach.

2. Dokumentację stałego dyżuru stanowią w szczególności:

1) instrukcja pełnienia stałego dyżuru;

2) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

3) grafik stałego dyżuru;

4) dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

5) książka meldunków stałego dyżuru.

3. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru określa:

1) strukturę organizacyjną stałego dyżuru;

2) zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;

3) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego dyżuru.

4. Dokumentacja stałego dyżuru jest na bieżąco aktualizowana.

§ 8.

Stały dyżur uruchamia się:

1) obligatoryjnie - w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

2) fakultatywnie:

a) w stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celu realizacji zadań szkoleniowych lub ćwiczeń, przeprowadzania kontroli lub w innych uzasadnionych przypadkach,

b) w sytuacjach kryzysowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

c) na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

§ 9.

1. Nadzór nad systemem sprawuje Minister przy pomocy Dyrektora Generalnego Ministerstwa i kierowników jednostek.

2. W ramach nadzoru sprawdza się w szczególności:

1) aktualność i kompletność dokumentacji stałego dyżuru;

2) skuteczność procedur uruchamiania, działania i odwoływania stałego dyżuru.

§ 10

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-23
  • Data wejścia w życie: 2024-02-24
  • Data obowiązywania: 2024-03-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA