REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 47

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz określenia ich zadań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 oraz z 2024 r. poz. 731) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, wyznacza się następujące osoby do pełnienia funkcji:

1) koordynatora do spraw dostępności architektonicznej - Gustawa Gawędę;

2) koordynatora do spraw dostępności cyfrowej - Piotra Zielińskiego;

3) koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Martę Wicik.

§ 2.

1. Do zadań koordynatorów, o których mowa w § 1, w zakresie właściwości danego koordynatora, należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ministerstwo;

2) współdziałanie z pozostałymi koordynatorami w przygotowaniu:

a) planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministerstwo, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,

b) raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ministerstwie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, zawierającego także informacje zbiorcze o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki,

c) sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Ministerstwa, o których mowa w art. 12 ustawy;

3) koordynowanie wdrożenia planu działania, o którym mowa w pkt 2 lit. a, i monitorowanie jego wdrażania;

4) opiniowanie, na wniosek dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, umów, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, w zakresie określania w treści tych umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) monitorowanie działalności Ministerstwa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Do zadań koordynatora, o którym mowa w § 1 pkt 1, należy w szczególności zapewnienie:

1) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku Ministerstwa;

2) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku Ministerstwa, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;

3) informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Ministerstwa, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;

4) wstępu do budynku Ministerstwa osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44);

5) możliwości ewakuacji z budynku Ministerstwa osób ze szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób;

6) instalacji w budynku Ministerstwa urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia - we współpracy z koordynatorem, o którym mowa w § 1 pkt 3.

3. Do zadań koordynatora, o którym mowa w § 1 pkt 2, należy w szczególności zapewnienie:

1) spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), zwanej dalej „ustawą o dostępności cyfrowej”, w tym:

a) zapewnienie spełnienia przez strony internetowe Ministerstwa lub aplikacje mobilne będące w posiadaniu Ministerstwa wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej,

b) sporządzanie i publikowanie deklaracji dostępności stron internetowych Ministerstwa lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Ministerstwa, o których mowa w art. 10 ustawy o dostępności cyfrowej,

c) dokonywanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności, o których mowa w lit. b, do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową,

d) weryfikowanie aktualności wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o dostępności cyfrowej, w zakresie stron internetowych Ministerstwa lub aplikacji mobilnych będących w posiadaniu Ministerstwa oraz informowanie ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia publikacji tych wykazów;

2) koordynowania przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia ministra właściwego do spraw informatyzacji w sprawach związanych z dostępnością cyfrową, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępności cyfrowej.

4. Do zadań koordynatora, o którym mowa w § 1 pkt 3, należy w szczególności zapewnienie:

1) obsługi w Ministerstwie z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;

2) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Ministerstwem w formie określonej w tym wniosku;

3) publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa:

a) zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, planu działania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności w Ministerstwie,

b) zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b,

c) zgodnie z art. 6 pkt 3 lit. c ustawy, informacji o zakresie działalności Ministerstwa - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;

4) przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;

5) przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c;

6) koordynowania opiniowania, na wniosek dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, umów, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, w zakresie określania w treści tych umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

7) instalacji w budynku Ministerstwa urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia - we współpracy z koordynatorem, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

Koordynatorzy, o których mowa w § 1, w zakresie swojej właściwości, mogą występować do dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa o przekazanie informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2, oraz udzielenie pomocy w wykonywaniu tych zadań.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-05-18
  • Data obowiązywania: 2024-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA