Kategorie

Terminarz

14 cze 2021
12 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-06-14
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) …
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za maj 2021 r.
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2021 r. składane przez …
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok poprzedni
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, …
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-06-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2021 r. lub INF-1
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2021 r.
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zaliczki pobranej w listopadzie 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za maj 2021 r.
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w maju 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za maj 2021 r. …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych przez jednostki inne niż jednostki sektora …
2021-06-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2021 r. (część ewidencyjna)
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za maj …
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania (deklaracje CIT-8 i CIT8AB z załącznikami) o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8 prze spółki kapitałowe, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania na kasach online przez podatników świadczących usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, …
2021-07-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-07-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r.
2021-07-07
Dodaj do kalendarza