Kategorie

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Obowiązuje:
od 2021-01-01
Podstawa prawna

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym)
w 2021 r. ( od 1 stycznia 2016 r.) 8% M.P.2016 poz. 20

Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka obniżona o połowę będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% (w stosunku rocznym)
w 2021 r. (od 1 stycznia 2016 r.) 4%

Stawka obniżona (4%) ma zastosowanie do zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 r.

Do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. nadal stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 75% stawki podstawowej (6%), z tym zastrzeżeniem, że:
– do korekty deklaracji nie trzeba dołączać pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty,
– do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. podatnik mógł zastosować 50% stawkę odsetek (zamiast stawki 75%), jeżeli złożył korektę do 30 czerwca 2016 r. oraz w ciągu 7 dni od złożenia korekty zapłacił zaległy podatek.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 75% (w stosunku rocznym)
w 2021 r. (od 1 stycznia 2016 r.) 6%

Obniżone odsetki stosuje się na podstawie art. 56a Ordynacji podatkowej oraz art. 65 ust. 6b pkt 1 Prawa celnego.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 150% (w stosunku rocznym)
w 2021 r. (od 1 stycznia 2016 r.) 12%

Obniżone odsetki stosuje się na podstawie art. 56a Ordynacji podatkowej oraz art. 65 ust. 6b pkt 1 Prawa celnego.

Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę

Kz × L × O

------------ = On = Opz

365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego powyżej, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę

Kz × L × O1

------------ = On = Opz

365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
Kz - kwotę zaległości,
L - liczbę dni zwłoki,
O1 - obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczbę dni w roku,
On - kwotę odsetek,
Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego powyżej, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

Wzór na ustalanie opłaty prolongacyjnej

K × L × S

----------- = OP = OPpz

365

Poszczególne wzory i liczby oznaczają:
K - kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,
L - liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,
S - stawkę opłaty prolongacyjnej,
365 - liczbę dni w roku,
OP - kwotę opłaty prolongacyjnej,
OPpz - kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);

-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 2015, poz. 2233 z późn. zm.).

Archiwum

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie