REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty za czynności radców prawnych

Obowiązuje:
od 2017-10-13

Opłaty za czynności radców prawnych

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Zasądzona opłata nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa opłaty o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego roszczenia.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
- do 500 zł 90 zł
- powyżej 500 zł do 1 500 zł 270 zł
- powyżej 1 500 zł do 5 000 zł 900 zł
- powyżej 5 000 zł do 10 000 zł 1 800 zł
- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 3 600 zł
- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 5 400 zł
- powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł 10 800 zł
- powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15 000 zł
- powyżej 5 000 000 zł 25 000 zł

Stawki minimalne w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł 180 zł
powyżej 1500 zł do 5000 zł 600 zł
powyżej 5000 zł do 10 000 zł 1 200 zł
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 2 400 zł
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 3 600 zł
- powyżej 200 000 zł 7 200 zł

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
- rozwód i unieważnienie małżeństwa 720 zł
- stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 720 zł
- przysposobienie 360 zł
- pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka 240 zł
- ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia 480 zł
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 480 zł
- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 720 zł
- podział majątku wspólnego między małżonkami Stawka obliczona od wartości udziału (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- podział majątku wspólnego między małżonkami (w wypadku zgodnego wniosku małżonków) 50% stawki obliczonej od wartości udziału (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka*

* opłaty te ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

120 zł

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
- o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 50% stawki obliczonej tak jak wg wartości przedmiotu sprawy
- o rozgraniczenie 720 zł
- dotyczących służebności 480 zł
- o naruszenie posiadania 320 zł
- o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 240 zł
- o zniesienie współwłasności Stawka obliczona od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- o zniesienie współwłasności (w wypadku zgodnego wniosku uczestników) 50% stawki obliczonej od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną 480 zł
- o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 50% stawki obliczonej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:
- o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych 120 zł
- o stwierdzenie nabycia spadku 120 zł
- o stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu 720 zł
- o dział spadku Stawka obliczona od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- o dział spadku (w wypadku działu na zgodny wniosek uczestników postępowania) 50% stawki obliczonej od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
- opróżnienie lokalu mieszkalnego 240 zł
- wydanie nieruchomości rolnej 720 zł
- wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego Stawka obliczona od wartości sześciomiesięcznego czynszu (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
- o uchylenie uchwały organu spółdzielni 360 zł
- o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich 720  zł
- z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie 240 zł
- o uchylenie wyroku sądu polubownego 2 400 zł
- z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego 3 600 zł
- o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 480 zł
- egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości 50% stawki obliczonej wg wartości przedmiotu sprawy
- egzekucyjnych przy egzekucji innego rodzaju niż z nieruchomości 25% stawki obliczonej wg wartości przedmiotu sprawy
- ze skargi na czynności komornika 80 zł
- rejestracji spółki 2 400 zł
- rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 1 200 zł
- rejestracji spółdzielni 2 400 zł
- innych rejestracji 1 200 zł
- zmiany w rejestrze 720 zł
a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym 360 zł
- o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 120 zł
- o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 120 zł
- o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 120 zł
- o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego 960 zł
- o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1 200 zł
- o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1 680 zł
- o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego 1 440 zł
- o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 1 680 zł
- o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 1 080 zł
- o wyłączenie wspólnika 1 080 zł
- o rozwiązanie spółki kapitałowej 1 080 zł
- o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 300 zł
- o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 240 zł
- o ubezwłasnowolnienie 480 zł
- o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 360 zł

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
- nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 180 zł
- wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż dochodzone w związku z wypadkiem przy pracy 75% stawki obliczonej od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- inne roszczenia niemajątkowe 120 zł
- ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 240 zł
- świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego  oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym stawki minimalne wynoszą: 180 zł

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
- przed sądem okręgowym 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł
- przed sądem apelacyjnym 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
- przed sądem okręgowym 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
- przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

Przed sądem apelacyjnym stawki minimalne za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy wynoszą: 100% odpowiednich stawek minimalnych z pierwszej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł:
- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
- za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie 960 zł
- za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi 480 zł

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:*
- dochodzeniem 360 zł
- śledztwem 600 zł
- czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 180 zł

Stawki minimalne za obronę wynoszą:*
- przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 720 zł
- przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 360 zł
- przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 840 zł
- przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 840 zł
- przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym 1200 zł
- przed Sądem Najwyższym 1200 zł

Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:*
- w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 720 zł
- w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 1200 zł

Stawki minimalne wynoszą:*
- za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 720 zł
- za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym 720 zł
- za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem 720 zł

Stawki minimalne za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego wynoszą: * 240 zł


*Stawki te stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Stawki minimalne za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wynoszą:**

**nie stosuje się przepisu określającego stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy.

240 zł

Stawki minimalne za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym wynoszą:
- w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary 360 zł
- w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary 360 zł
- w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 240 zł
- za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 240 zł
- za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania 240 zł
- za prowadzenie sprawy o ułaskawienie 480 zł
- za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym 480 zł

W sprawach

1) w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%;

2) za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

Stawki minimalne w innych sprawach

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1) w pierwszej instancji:
- w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna Stawka obliczona tak jak wg wartości przedmiotu sprawy
- za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego 1200 zł
- w innej sprawie 480 zł
2) w drugiej instancji:
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
- w postępowaniu zażaleniowym 240 zł
Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:
1) z zakresu ochrony konkurencji 720 zł
2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 120 zł
3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego 720 zł
Stawka minimalna wynosi za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego 240 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA