| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Sierpień 2019

15 Sierpień 2019 - 227 dzień roku,

do końca pozostało 138 dni

Imieniny : Eulalii, Marii, Napoleona

Następnego dnia : Joachima, Petry, Rocha

Ważne terminy

21 lipca 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

22 lipca 2019 r.

 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, ­13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2019 r.
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Wpłata za czerwiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 30g updof
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2019 r. lub INF-1
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2019 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek
 • Wpłata za czerwiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b updop
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2019 r. (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub II kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5

23 lipca 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2019 r. składane przez zarządy JST

25 lipca 2019 r.

 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • • przekazanie do NBP sprawozdań przez: • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) • jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne); c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) • firmy inwestycyjne które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) • pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za II kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2019 r.
 • Przekazanie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłaconych w czerwcu 2019 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)

Zmiany w prawie

15.08.2019

16.08.2019

17.08.2019

29.08.2019

01.09.2019