REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy można stracić prawo do zasiłku chorobowego?

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Kiedy można stracić prawo do zasiłku chorobowego?
Kiedy można stracić prawo do zasiłku chorobowego?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na wstępie odróżnić trzeba brak prawa do zasiłku chorobowego od jego utraty. W drugim wypadku prawo takie początkowo przysługuje, ale na skutek zachowań ubezpieczonego zdefiniowanych w art. 17 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dochodzi do jego utraty.

Po co jest zasiłek chorobowy?

Celem zwolnienia lekarskiego i przysługującego za jego czas zasiłku chorobowego jest odzyskanie nie tylko pełnej zdolności do pracy, ale przede wszystkim stanu pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a więc pełnej zdolności organizmu. W jej osiągnięciu przeszkodą może być zarówno wykonywanie pracy zarobkowej, jak i inne zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencję (wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r., III UK 72/17). 
Nawet jeśli pracownik w oznaczonym okresie nie podejmował żadnego wysiłku związanego z zatrudnieniem u innego pracodawcy, to jednak sam fakt jego gotowości do jego wykonania (nie zgłosił drugiemu pracodawcy swojej niedyspozycji) i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia stoi w sprzeczności z ideą zasiłku chorobowego, mającego rekompensować pracownikowi utracone w wyniku niemożności wykonywania pracy dochody. 

REKLAMA

Za jaki okres utracić można zasiłek chorobowy?

Ewentualna utrata prawa do zasiłku chorobowego dotyczy tylko okresu objętego zwolnieniem lekarskim, w którym stwierdzono wystąpienie konkretnej podstawy utraty tego prawa, a nie całego okresu zasiłkowego (wyrok SN z 1 czerwca 2023 r., I USKP 149/21).

Co istotne, do możliwości żądania zwrotu przez ZUS wypłaconego zasiłku chorobowego nie stosuje się wymogu uprzedniego pouczenia ubezpieczonego o warunkach, w których dochodzi do utraty prawa do tego zasiłku (wyrok SN z 10 czerwca 2021 r., III USKP 55/21). 

Prawo do zasiłku chorobowego podlega utracie w przypadku wystąpienia jednej z dwóch niezależnych przesłanek:
- wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy
lub
- wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. 

Przesłanki powodujące utratę prawa do świadczenia chorobowego mają charakter niezależny, odrębny. Wystarczy więc, że w czasie orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową i nie jest niezbędne, aby była ona niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego. Z kolei wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących przedłużyć okres niezdolności do pracy jest zawsze wykorzystywaniem zwolnienia niezgodnie z jego celem.

Ważne
Adnotacja "pacjent może chodzić" a praca

Adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści: "pacjent może chodzić" nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika, którego taka adnotacja dotyczy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2002 r., III AUa 3189/01).

O zakwalifikowaniu wykonywania określonych czynności jako "pracy" nie decyduje charakter stosunku prawnego, na podstawie którego są one wykonywane, ale rodzaj tych czynności. Chodzi bowiem nie tylko o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia, lecz wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czyli samozatrudnienie (postanowienie SN z 8 czerwca 2021 r., I USK 146/21).

Czym jest praca zarobkowa w przypadku utraty zasiłku?

Sama ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie definiuje pojęcia pracy zarobkowej, co powoduje problemy z wykładnią przepisu ustanawiającego przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. Dlatego też praktyczne stosowanie tego przepisu ustawodawca pozostawia organowi rentowemu (w szczególności ZUS) i sądom ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2023 r. (III USKP 25/22) zwrócił uwagę, iż zauważalne jest od dłuższego czasu odejście od rygorystycznej wykładni tego przepisu, bowiem taka wykładnia nie zawsze jest adekwatna do istotnych okoliczności konkretnych stanów faktycznych. Nie ma bowiem jednego prostego rozwiązania, jak stosować omawiany przepis, a ocena spełnienia przesłanki "wykonywania pracy zarobkowej" jest uzależniona od stanu faktycznego konkretnej sprawy. 

Przykładowe okoliczności, które mogą powodować utratę prawa do zasiłku chorobowego:

 • wykonywanie czynności zarządu przez prezesa jednoosobowego zarządu spółki oraz nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółki z tytułu zatrudnienia na stanowisku jej dyrektora (wyrok SN z 6 grudnia 2018 r., II UK 392/17)
 • wykonywanie czynności członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego na podstawie łączącego go z tą spółką stosunku organizacyjnego, nawet gdy jego funkcja jest związana z unikalnymi kompetencjami jako jedynego członka komitetu audytu posiadającego uprawnienia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (wyrok SN z 4 października 2022 r., II USKP 220/21)

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykładowe okoliczności, które nie powinny powodować utraty prawa do zasiłku chorobowego:

 • zawarcie małżeństwa - pod warunkiem, że zgodnie ze zwolnieniem lekarskim osoba ubezpieczona może chodzić, a przebieg uroczystości był krótki i żadne okoliczności nie wskazują, aby w jej czasie osoba ubezpieczona zachowywała się w sposób, który pozostawałby w sprzeczności z celami zwolnienia lekarskiego (wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z 27 lutego 2024 r., IV U 336/23)
 • podróż samolotem i pobyt za granicą kobiety w ciąży - pod warunkiem, że zgodnie z opinią lekarską podróż taka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dziecka lub jej samej (wyrok SN z 17 stycznia 2024 r., I USKP 93/22)
 • udział wspólnika sp. z o.o., zatrudnionego w tej spółce, w walnych zgromadzeniach oraz podejmowanie decyzji o przyznaniu premii innym wspólnikom pełniącym funkcje członków zarządu tej spółki (wyrok SN z 25 października 2018 r., III UK 166/17)
 • udział w posiedzeniach rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, nawet w przypadku uprawnienia do otrzymania określonego ryczałtu miesięcznego z tego tytułu (wyrok SN z 4 listopada 2009 r., I UK 140/09)
 • udział w akcjach ratowniczych członków ochotniczej straży pożarnej, nawet pomimo przysługującego ekwiwalentu (wyrok SN z 14 maja 2009 r., I UK 351/08)
 • udział radnego w sesjach rady miejskiej (wyrok SN z 6 czerwca 2023 r., II USKP 40/22)
 • wcześniejszy powrót do pracy na skutek wyzdrowienia, pod warunkiem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o odzyskaniu zdolności do pracy oraz zawiadomienia organu rentowego (uchwała SN z 17 lutego 2016 r., III UZP 15/15)

Minimalny przychód z dodatkowego zajęcia jest dopuszczalny

W postanowieniach z dnia 6 października 2022 r. (III USK 18/22) i z dnia 15 lutego 2023 r. (II USK 77/22) Sąd Najwyższy zaprezentował prokonstytucyjną wykładnię przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazując, że literalne brzmienie przepisu mogłoby doprowadzić do pozbawienia ubezpieczonego zasiłku chorobowego jako źródła utrzymania w czasie stwierdzonej oczywistej niezdolności do pracy tylko z tego powodu, że z dodatkowego zajęcia zarobkowego, które nie jest w żaden sposób absorbujące dla osoby chorej i które nie przynosi dochodu stanowiącego realną alternatywę w stosunku do zasiłku chorobowego, otrzymuje przychód w jakiejś minimalnej kwocie, w szczególności stanowiącej kilkuprocentowy ułamek należnego zasiłku chorobowego.

Wykonywanie działalności gospodarczej w okresie zwolnienia lekarskiego

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego do działań podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zasadniczo uznaje się za niedopuszczalne  (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 października 2020 r., III AUa 340/20). Nie należy jednak tracić z pola widzenia faktu, iż osoba wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą występuje jednocześnie w wielu rolach i stąd należy odróżnić "pracę zarobkową" wykonywaną jednoosobowo w ramach działalności gospodarczej, od formalno-prawnych czynności, do jakich jest zobowiązany ubezpieczony jako pracodawca. Zarobkowymi czynnościami chorego biznesmena nie będzie więc jego aktywność jako pracodawcy (wyrok SN z 7 października 2003 r., II UK 76/03). Podobnie w wyroku z 29 czerwca 2022 r., I USKP 112/21 SN zwrócił uwagę, iż należy odróżnić "pracę zarobkową" wykonywaną w ramach działalności gospodarczej przez osobę jednoosobowo prowadzącą tę działalność (w ramach handlu, świadczenia usług lub produkcji), od czynności formalno-prawnych, do jakich jest ona zobowiązana jako pracodawca, podatnik i płatnik składek.

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w której ubezpieczonego niejednokrotnie nie może zastąpić inna osoba, prowadzenie tej działalności wymusza regularne podejmowanie pewnych czynności formalnych, które nie są absorbujące ani czasowo, ani intelektualnie, ani fizycznie, a dokonanie ich w odpowiednim terminie jest konieczne. Dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia pewnej “stopniowalności” zachowań osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, uwzględniającej specyfikę tej działalności. Wykonywanie czynności ubocznych w stosunku do czynności realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mające charakter incydentalny, wymuszony okolicznościami i niezarobkowy, może zostać uznane za działanie dopuszczalne w świetle art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej (postanowienie SN z 14 listopada 2023 r., II USK 65/23).

Pomocne w tym kontekście jest posłużenie się porównaniem zakresu aktywności przedsiębiorcy w okresie sprzed zwolnienia i podczas zwolnienia. Gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy osoba prowadząca pozarolniczą działalność ogranicza swoją normalną aktywność wyłącznie do podejmowania sporadycznych, incydentalnych i wymuszonych, np. regulacjami prawnymi, czynności takich jak złożenie podpisu na dokumencie, zwłaszcza urzędowym, sporządzenie rachunku lub faktury, których niedopełnienie prowadziłoby do niedochowania ustawowego lub umówionego z kontrahentem terminu i które dodatkowo nie są sprzeczne z celem zwolnienia, oraz gdy ceduje pozostałe czynności charakteryzujące prowadzoną przez nią działalność na inne osoby (zleceniobiorców lub pełnomocnika), należałoby przyjąć, że nie dochodzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego (postanowienie SN z 17 listopada 2022 r., I USK 20/22 oraz postanowienie SN z 17 listopada 2022 r., I USK 6/22). Dla porządku należy odnotować, iż wcześniejsze wypowiedzi Sądu Najwyższego były zdecydowanie bardziej rygorystyczne, bowiem w postanowieniu SN z 11 sierpnia 2021 r., III USK 285/21 orzeczono, iż osoba prowadząca jednoosobową działalność musi powstrzymać się od wszelkich czynności zwykle wykonywanych w związku z jej prowadzeniem, a w żadnym razie nie przyczyniać się do uzyskania zysku z jej prowadzenia. Co więcej, jeżeli aktywność prowadzącego działalność zwykle polega tylko na wypisywaniu rachunków, to zakaz dotyczy wykonywania choćby tylko takich czynności. Podobnie rzecz miała się z wystawianiem i podpisywaniem faktur VAT uznanych za czynności niedopuszczalne w czasie zwolnienia lekarskiego (wyrok SN z 22 stycznia 2019 r., II UK 521/17).

Podstawa prawna: art. 17 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci. Już od 1 października 2024 r. Sprawdź, jak dostać świadczenia.

2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci już od 1 października 2024 r. Rząd pracuje nad nowym programem. Przy uwzględnieniu 800 plus, zapewni on 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Opłata za psy i inne zwierzęta domowe wzrośnie o połowę. Jest projekt rozporządzenia

Zwiększą się koszty utrzymania zwierząt domowych. Właściciele, którzy chcą podróżować ze swoimi pupilami, będą musieli uiścić wyższą opłatę.

Od 1 czerwca 2024 r. wyższe limity dorabiania do niektórych emerytur i rent

Od 1 czerwca 2024 r. zmienią się tzw. progi graniczne, o których powinni pamiętać pracujący seniorzy. W przeciwnym razie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Limity nie dotyczą jednak wszystkich emerytów i rencistów.

Urlop proporcjonalny a zmiana pracy. Co mówią przepisy?

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny? Co w przypadku zmiany pracy? Prezentujemy najważniejsze zasady.

REKLAMA

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Tym razem nie tylko dla dzieci rolników. Sprawdź, kto skorzysta.

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Sprawdź, kto skorzysta z wakacyjnej AktywAKCJI. Tym razem nie jest to program skierowany jedynie do dzieci rolników.

Zdolność kredytowa Polaków w maju 2024 r. Kto ile może pożyczyć na mieszkanie? Co dalej w latach 2024-2026? Będą podwyżki i tańsze kredyty?

Zdolność kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) jest w maju 2024 r. wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych. Jest tak mimo, iż aktualne oprocentowanie kredytów jest 2-3 razy wyższe niż niecałe 3 lata temu. Tak wynika z danych zebranych przez HREIT. Tak pozytywna sytuacja dla potencjalnych kredytobiorców wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń.

Aktywnie w żłobku - dla kogo nowe świadczenie? 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko

Aktywnie w żłobku - dla kogo? To nowe świadczenie w wysokości 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko ma przysługiwać na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Na jakich warunkach będzie przyznawane?

Co ukrywał w domu Zbigniew Ziobro? Ruszy śledztwo

Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ogłosił, że prokuratura rozpoczyna śledztwo w związku z ukryciem akt nadzoru wytworzonych w byłej Prokuraturze Generalnej. Dokumenty te dotyczą nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie narażenia ojca byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Umowa zlecenia wliczana do stażu pracy? Ważne zmiany w Kodeksie pracy

To będzie ważna nowelizacja. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i wpłynąć do Sejmu w III kwartale 2024 r. 

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi niemal 50 000 zł. Ile najniższa i od czego to zależy?

Najniższa emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi zaledwie 1 grosz. Wysokość emerytur i tzw. emerytury groszowe budzą sporo wątpliwości. Od czego zależy wysokość świadczeń?

REKLAMA