| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/202/2014 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Jabłońska


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2014
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 28 marca 2014 r.

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, w ramach realizacji zadania ujętego w "Programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów" przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr XIX/164/2013 z dnia 07 czerwca 2013 roku, a polegającego na usunięciu z terenu gminy Krzyżanów zalegających na posesjach wyrobów zawierających azbest ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji, pochodzących tylko z tych posesji.

§ 2. 1. Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty posiadające nieruchomości na terenie gminy Krzyżanów, o których mowa w § 1 spełniające następujące warunki:

1) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;

2) są użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości.

2. W przypadki nieruchomości, do których prawa wskazano w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

§ 3. Zadanie wymienione w § 1 będzie realizowane przez Gminę Krzyżanów w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł.

§ 4. W przypadku otrzymania dotacji, o której mowa w § 3 dofinansowaniem objęte będą czynności związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest tj. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

§ 5. Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca.

§ 6. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych przy uwzględnieniu § 2 i § 5 i będzie określona w budżecie gminy Krzyżanów.

§ 7. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na zamówienie publiczne Gminy Krzyżanów przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadającego wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami w trybie odpowiednich przepisów, albo Wykonawca zostanie wyłoniony bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli nie będzie konieczności stosowania ustawy.

§ 8. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania i podpisany przez Wykonawcę i Wnioskodawcę.

§ 9. Procedura realizacji zadania:

1) planujący demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Krzyżanów, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu;

2) wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;

3) po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Krzyżanów zleci wykonawcy, o którym mowa w § 7 wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

4) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez gminę Krzyżanów;

5) odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Krzyżanów;

6) wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie;

7) wnioski nierozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o których mowa w § 6, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 10. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Jabłońska


Załącznik do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów w ……. roku

WNIOSKODAWCA


………………………….
(imię)……………………………..
(nazwisko)……………………………..
(PESEL)……………………………….
(nr dowodu osobistego)

SIEDZIBA WNIOSKODAWCY………………………….
(ulica)……………………………..
(nr domu/mieszkania)……………………………..
(kod pocztowy)……………………………….
(miejscowość)

Adres obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest


……………………………………………
(adres posesji)………………………………
(nr ewidencyjny działki)

Nazwa obiektu którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest


……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, inne)

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest

do zdemontowania

…………………………… m2

do spakowania

…………………………………… m2

Tytuł własności do nieruchomości………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty)

Wyrażam zgodę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem przez wskazanego przez Gminę Krzyżanów Wykonawcę zgodnie z"Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów"…………………………………………………………..
(data)…………………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Jabłońska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »