| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/202/2014 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Jabłońska


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2014
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 28 marca 2014 r.

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, w ramach realizacji zadania ujętego w "Programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów" przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr XIX/164/2013 z dnia 07 czerwca 2013 roku, a polegającego na usunięciu z terenu gminy Krzyżanów zalegających na posesjach wyrobów zawierających azbest ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji, pochodzących tylko z tych posesji.

§ 2. 1. Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty posiadające nieruchomości na terenie gminy Krzyżanów, o których mowa w § 1 spełniające następujące warunki:

1) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;

2) są użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości.

2. W przypadki nieruchomości, do których prawa wskazano w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

§ 3. Zadanie wymienione w § 1 będzie realizowane przez Gminę Krzyżanów w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł.

§ 4. W przypadku otrzymania dotacji, o której mowa w § 3 dofinansowaniem objęte będą czynności związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest tj. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

§ 5. Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca.

§ 6. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych przy uwzględnieniu § 2 i § 5 i będzie określona w budżecie gminy Krzyżanów.

§ 7. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na zamówienie publiczne Gminy Krzyżanów przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadającego wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami w trybie odpowiednich przepisów, albo Wykonawca zostanie wyłoniony bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli nie będzie konieczności stosowania ustawy.

§ 8. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania i podpisany przez Wykonawcę i Wnioskodawcę.

§ 9. Procedura realizacji zadania:

1) planujący demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Krzyżanów, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu;

2) wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;

3) po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Krzyżanów zleci wykonawcy, o którym mowa w § 7 wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

4) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez gminę Krzyżanów;

5) odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Krzyżanów;

6) wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie;

7) wnioski nierozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o których mowa w § 6, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 10. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Jabłońska


Załącznik do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów w ……. roku

WNIOSKODAWCA


………………………….
(imię)……………………………..
(nazwisko)……………………………..
(PESEL)……………………………….
(nr dowodu osobistego)

SIEDZIBA WNIOSKODAWCY………………………….
(ulica)……………………………..
(nr domu/mieszkania)……………………………..
(kod pocztowy)……………………………….
(miejscowość)

Adres obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest


……………………………………………
(adres posesji)………………………………
(nr ewidencyjny działki)

Nazwa obiektu którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest


……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, inne)

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest

do zdemontowania

…………………………… m2

do spakowania

…………………………………… m2

Tytuł własności do nieruchomości………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty)

Wyrażam zgodę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem przez wskazanego przez Gminę Krzyżanów Wykonawcę zgodnie z"Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów"…………………………………………………………..
(data)…………………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Jabłońska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »