| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/397/14 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 6 października 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 Nr L/320/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę

195 441,00 zł

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę

-590 000,00 zł

2) § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę

785 441,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach

7 972 799,14 zł

2. Zwiększa się rozchody budżetowe o łączną kwotę

121 646,70 zł

1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

121 646,70 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan rozchodów budżetowych po zmianach

3 157 678,70 zł

3. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę

-319 253,40 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę

154 323,40 zł

2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę

-477 300,00 zł

3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę

67 000,00 zł

4) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę

-63 276,80 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

46 648 004,88 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę

-245 459,10 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę

636 522,50 zł

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę

-488 116,60 zł

3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę

249 000,00 zł

4) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

-642 865,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

51 463 125,32 zł

5. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.815.120,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.784.794,30 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.972.799,14 zł z następujących tytułów:

1) z zaciąganego kredytu w kwocie 3.157.678,70 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.784.794,30 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

3. Rozchody w wysokości 3.157.678,70 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.405.678,70 zł

2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji ) w kwocie 1.752.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
a) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł

2) pożyczek w kwocie 2.784.794,30 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) kredytów w kwocie 3.157.678,70 zł na sfinasowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

7. § 7 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1. Dotacje podmiotowe dla:


1) gminnych instytucji kultury

1) gminnych instytucji kultury

2) Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Małgorzata Grzesiak

3) Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak,

zgodnie z załącznikiem nr 7."

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

9. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jan Dębski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się przychody o kwotę:

785.441 zł przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Zmniejsza się przychody o kwotę:

590.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z aneksem do umowy pożyczki Nr 0193/13/OW/P z dnia 17.12.2013 roku.

Zwiększa się rozchody o kwotę:

121.646,70 zł spłaty otrzymanych krajowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z aneksem do umowy pożyczki Nr 0193/13/OW/P z dnia 17.12.2013 roku.

Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:

4.500 zł w tym: 500 zł dochody z najmu lokali w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, 4.000 zł wpływy z różnych dochodów dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

11.000 zł wpływy z różnych opłat dot. kosztów upomnienia z tytułu podatków i pozostałych opłat (dział 750, rozdz.75095),

1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (dział 756, rozdz.75615),

8.075 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (dział 758, rozdz.75801),

63.276,80 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdz.75814),

4.500 zł pozostałe odsetki w Zespole Szkół w Tarczynie (dział 801, rozdz.80195),

60.623,60 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013 dot. osi 4 "Leader", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w tym: 22.423,60 zł na projekt "Łączy nas śpiew" oraz 38.200 zł na projekt "Mój Patron - Moja Tożsamość 2"(dział 801, rozdz.80195),

40 zł wpływy z różnych opłat dotyczące odpadów komunalnych (dział 900, rozdz.90002),

1.308 zł w tym: 1.280 zł wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od klubów sportowych wraz z odsetkami w kwocie 28 zł (dział 926, rozdz.92605).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwoty:

50.000 zł dochody z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych stanowiących własność Gminy Tarczyn (dział 700, rozdz.70005),

4.900 zł wpływy z różnych opłat dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

40.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (756, rozdz.75615),

150.000 zł odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758, rozdz.75814),

120.000 zł wpływy z usług dla Przedszkola w Tarczynie (dział 801, rozdz.80104),

4.500 zł pozostałe odsetki dla Gimnazjum w Tarczynie (dział 801, rozdz.80110),

7.900 zł w tym: 1.900 zł wpływy z różnych dochodów dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie oraz 6.000 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdz.85212),

100.000 zł wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (dział 900, rozdz.90001).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

7.000 z ł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie wodociągu (dział 010, rozdz.01010),

45.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700, rozdz.70005),

15.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie kanalizacji (dział 900, rozdz.90001),

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

63.276,80 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdz.75814).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

340.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych (dział 600, rozdz.60016),

78.850 zł w tym: 60.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z porządkowaniem posesji komunalnych oraz 18.850 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. budynków komunalnych (dział 700, rozdz,70005),

45.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek OSP z terenu Gminy Tarczyn (dział 754, rozdz.75412),

64.600 zł w tym: 49.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, 13.500 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.600 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416),

4.075 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2.075 zł dla Szkoły Podstawowej w Suchostrudze, 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Pracach Małych (dział 801, rozdz.80101),

4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2.000 zł dla Gimnazjum w Tarczynie oraz 2.000 zł dla Gimnazjum w Pamiątce (dział 801, rozdz.80110),

45.681 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Łączy nas śpiew" w tym: 21.402 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z czego 10.349,35 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 11.052,65 zł środki z budżetu państwa) oraz 24.279 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( z czego 12.074,25 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 12.204,75 zł środki z budżetu państwa) (dział 801, rozdz.80195),

54.316,50zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Mój Patron - Moja Tożsamość 2" w tym: 7.200 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (z czego 5.760 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 1.440 zł środki z budżetu państwa), 28.732,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( z czego 18.688 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 10.044,80 zł środki z budżetu państwa) oraz 18.383,70 zł nazakup usług pozostałych( z czego 13.752 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 4.631,70 zł środki z budżetu państwa) (dział 801, rozdz.80195).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

200.000 zł zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością administracji publicznej (dział 750, rozdz.75095),

120.000 zł w tym: 100.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola w Tarczynie oraz 20.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdz.80104),

120.000 zł w tym: 70.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum w Tarczynie oraz 50.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdz.80110),

21.116,60 zł w tym: 20.000 zł z zakupu usług pozostałych oraz 1.116,60 zł z zakup usług remontowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół (dział 801, rozdz.80113),

12.000 zł wynagrodzenia bezosobowe dot. przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, 85154),

15.000 zł w tym: 12.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł zakup usług dostępu do internetu oraz 2.000 zł opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej dla GOPS w Tarczynie (dział 852, rozdz.85219).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nabycie urządzeń sieci wodociągowej w m.Tarczyn (poz.4 ZI) (dział 400, rozdz.40002),

100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż przystanków na terenie gm.Tarczyn (poz.15 ZI) (dział 600, rozdz.60016),

100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w m.Werdun (poz.18 ZI) (dział 700, rozdz.70095),

12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi (poz. 25 ZI) (dział 851, rozdz.85154),

25.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nabycie urządzeń sieci kanalizacyjnej w m.Tarczyn (poz.28 ZI) (dział 900, rozdz.90001).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:

1.300 zł z zadania pn. Przebudowa ul.Szczakoskiej w m.Kotorydz (poz.3 ZI) (dział 010, rozdz.01042),

150.000 zł z zadania Przebudowa ul.Dolnej w m.Tarczyn (poz.12 ZI) (dział 600, rozdz.60016),

362.465 zł w tym: 294.465 zł z zadania pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Księżowola gmina Tarczyn - przeniesienie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 68.000 zł z zadania Budowa placu zabaw w Tarczynie (poz.17 ZI) (dział 700, rozdz.70095),

8.100 zł w tym: 7.000 zł z zadania pn. Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie - usunięcie zadania inwestycyjnego oraz 1.100 zł z zadania pn. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie (poz.20 ZI) (dział 750, rozdz.75023),

100.000 zł z zadania pn. Montaż witaczy przy wjazdach do gminy - usunięcie zadania inwestycyjnego (dział 750, rozdz.75075),

10.400 zł w tym: 6.100 zł z zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej w Tarczynie (poz.22 ZI), 4.300 zł z zadania pn.Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie (poz.23 ZI) (dział 754, rozdz.75416),

5.100 zł z zadania pn. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie (poz.24 ZI) (dział 801, rozdz.80104),

5.500 zł z zadania pn.Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie (poz.26 ZI) (dział 852, rozdz.85219).

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych na 2014 rok w ten sposób, że wprowadza się nowy podmiot Akademię Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak.

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Małgorzata Grzesiak o kwotę 112.046 zł.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak o kwotę 112.046 zł.

Łączna kwota dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych nie ulega zmianie i w sumie wynosi 200.000 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »