| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-40(6)/2011/13702/IVB/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 lipca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Stanisława Andrysiewicza, prowadzacego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Stanisław Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku

zawartego w piśmie z dnia 1 lipca 2011 r., brak znaku
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

Pana Stanisława Andrysiewicza, prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Stanisław Andrysiewcz z siedzibą w Tarnobrzegu, zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 8 lipca 2011 r. brak znaku oraz 12 lipca 2011 r. brak znaku

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 5 grudnia 2006 r.: nr WCC/1155/13702/W/OKR/2006/WS (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz Nr PCC/1126/13702/W/OKR/2006/WS (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 5 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr OKR-4210-30(20)/2010/13702/IV/EŚ (z późn. zm.).

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze wzrostem kosztów paliwa gazowego w porównaniu do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Zmiana spowodowana jest zatwierdzeniem przez Prezesa URE decyzją z dnia 30 czerwca 2011 r. znak: DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG, taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu do wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr OKR-4210-30(20)/2010/13702/IV/EŚ (z późn. zm.), pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard WójcikOtrzymują:

1. Zaklad Budowlany - Stanisław Andrysiewicz

ul. Kopernika 32, 39-400 Tarnobrzeg

2. Wojewoda Podkarpacki,

3. aa.


Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (cześć I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Ewa Ślusarek - specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-40(6)/2011/13702/IVB/EŚ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 14 lipca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiana taryfy dla ciepła Zakładu Budowlanego - Stanisław Andrysieiwcz z siedzibą w Tarnobrzegu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »