| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Zblewo

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo

Na podstawie podstawie art. 5, art. 6 ust.12, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 17 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 201r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567), Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Zblewo następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3) przeznaczonych na cele letniskowe - 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni,

4) stanowiących drogi wewnętrzne związane z działalnością gospodarczą, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni,

5) stanowiacych drogi wewnętrzne z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt. 4 w wysokości - 0,01 zł od 1 m 2

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m 2 .

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,67 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,87 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

5) przeznaczonych na cele letniskowe - 7,66 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,08 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. 1. Wprowadza się pobór podatków w drodze inkasa.

2. Ustanawia się sołtysów inkasentami podatków.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso od zainkasowanych kwot podatków w następujących wysokościach w poszczególnych sołectwach

1) Białachowo - 3,80 %.

2) Bytonia 4,50 %.

3) Borzechowo - 3,40 %.

4) Cis - 8,50 %.

5) Jezierce - 3,70 %.

6) Karolewo - 3,70 %.

7) Kleszczewo - 3,60 %.

8) Lipia Góra -8,50 %.

9) Mały Bukowiec - 8,50 %.

10) Miradowo - 3,70 %.

11) Pałubinek - 6,00 %.

12) Pinczyn - 2,50 %.

13) Radziejewo - 4,10 %.

14) Semlin - 3,70 %.

15) Tomaszewo - 8,50 %.

16) Zawada - 8,50 %.

17) Zblewo - 2,30 %.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów,

2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, działalnością kulturalną i sportową,

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do realizacji zadań opieki społecznej.

§ 4. 1. Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Zblewo:

1) 9 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący stoiska z tym, że stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł,

2) za samochód ustawiony w miejscu wyznaczonym do targowania opłata wynosi 15,00 zł z wyłączeniem samochodów chłodni służących do handlu artykułami spożywczymi .

2. Opłaty targowej dokonuje się w formie inkasa.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenie w formie inkasa w wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.

4. Poboru opłaty dokonuje na targowiskach lub innych miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu inkasent będący członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zblewo.

§ 5. 1. Ustala się na terenie Gminy Zblewo opłatę miejscową w 2013 r., którą uiszczają osoby fizyczne przebywające okresowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Borzechowo, Twardy Dół, Zblewo, Bytonia, Cis, Mały Bukowiec i Wirty w wysokości 2,17 zł od każdego przebywającego za każdą dobę pobytu okresowego.

2. Zwalnia się od opłaty miejscowej pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej z opiekunem.

3. Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej powstaje z chwilą przybycia do miejscowości wymienionych w ust. 1 z zamiarem pozostania co najmniej przez jedną dobę w celach wymienionych w ust. 1

4. Poboru opłaty dokonują w drodze inkasa od osób przybywających na zorganizowane wczasy na pole namiotowe lub kempingowe oraz do innych obiektów pobytu czasowego ich kierownicy.

5. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 3% od pobranej opłaty.

§ 6. 1. Traci moc:

1) uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 października 2012 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo.

2) uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Zblewo z dnia 13 października 2011 roku w sprawie podatków i opłat w Gminie Zblewo (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 153 poz. 3179 z dnia 18.11.2011 r.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »