| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gdańsk

z dnia 21 października 2013r.

zawarte w Gdańsku dnia 21 października 2013 roku pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81- 704 Sopot, reprezentowaną przez:
Jacka Karnowskiego - Prezydenta Miasta Sopotu
zwaną dalej Gminą Sopot
a
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, reprezentowaną przez:
Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska
zwaną dalej Gminą Gdańsk
łącznie zwanych Stronami
Strony niniejszego porozumienia, mając na względzie art. 19 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz w związku z art. 3 ust. 1 litera a oraz z art. 6 Porozumienia zawartego w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Sopotu w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej", oraz działając na podstawie uchwały Rady Miasta Sopotu numer XXVIII/384/2013 r. z dnia 17 maja 2013r. i uchwały Rady Miasta Gdańska numer XL/978/13 z dnia 26 września 2013r. Strony postanowiły zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie wzajemnych zobowiązań Gminy Sopot i Gminy Gdańsk dotyczących zarządzania fragmentem, położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańska tzw. Drogi Zielonej, od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł.Łokietka włącznie, i jego finansowania.

2. Przedmiotem porozumienia nie jest objęte wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, wydawanie których pozostaje w kompetencji każdego z właściwych organów.

§ 2. 1. Strony oświadczają, iż przedmiot niniejszego porozumienia leży w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańsk. Podział administracyjny przedmiotowego terenu określony został w załączniku graficznym do niniejszego porozumienia.

2. Strony zgodnie oświadczają, iż Gmina Sopot pokrywać będzie 40 % kosztów zarządzania fragmentem tzw. Drogi Zielonej od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł.Łokietka włącznie, na zasadach określonych w § 3 niniejszego porozumienia, a Gmina Gdańsk pokrywać będzie 60 % kosztów zarządzania fragmentem tzw. Drogi Zielonej od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł.Łokietka włącznie, na zasadach określonych w § 3 niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. Gmina Gdańsk zobowiązuje się do finansowania zarządzania drogami, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 . Pod pojęciem finansowania zarządzania drogami należy rozumieć pokrycie kosztów na zapewnienie wykonania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności:

1) oczyszczanie letnie;

2) utrzymanie zimowe;

3) utrzymanie zieleni (koszenie i podlewanie trawników, pielęgnacja krzewów, pielęgnacja drzew), z wyłączeniem czynności objętych postępowaniem przetargowym (tj. pielęgnacja w okresach gwarancji);

4) utrzymanie murów oporowych;

5) utrzymanie punktów oświetleniowych i opłaty za energię elektryczną, według przetargów zorganizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, działający w imieniu Gminy Gdańsk, i cen w nich ustalonych.

2. Gmina Sopot zobowiązuje się do zwrotu Gminie Gdańsk faktycznie poniesionych kosztów przez Gminę Gdańsk na zarządzanie drogami zgodnie z podziałem procentowym, o którym mowa w § 2 niniejszego porozumienia.

3. Gmina Sopot zobowiązuje się do wykonania oraz pokrywania całości kosztów związanych z utrzymaniem chodnika, ścieżki rowerowej, kładki pieszo-rowerowej (z wyłączeniem dojścia do kładki leżącego po stronie Gminy Gdańsk) oraz tunelu dla pieszych w obrębie ronda u zbiegu ulic Wł.Łokietka i Gospody, które w całości leżą w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopot.

4. Gmina Gdańsk zobowiązuje się do pokrywania całości kosztów związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, które w całości leżą w granicach administracyjnych Gminy Gdańsk, a także dojścia do kładki pieszo-rowerowej, o której mowa w ust. 3, które leży w granicach administracyjnych Gminy Gdańsk.

5. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, działający w imieniu Gminy Gdańsk. Należność będzie płatna, na podstawie tej faktury na rachunek ZDiZ Gdańsk prowadzony przez Bank PeKaO S.A. nr rachunku 05 1240 1268 1111 0010 3859 8251, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż obowiązek prowadzenia ewidencji, w tym książek drogi i obiektu będzie spoczywał na Gminie Gdańsk.

§ 4. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na czas nieokreślony, z początkiem okresu finansowania od dnia 01 stycznia 2013 r.

§ 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Ewentualne spory, jakie mogą wynikać na tle wykonywania niniejszego porozumienia, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w sposób polubowny, a dopiero w przypadku braku porozumienia, sprawa poddana zostanie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Gminy Miasta Gdańsk.

§ 8. 1. Strony porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

2. Wszystkie zawiadomienia i informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane z doręczone, jeżeli zostaną doręczone adresatowi osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym pod następujące adresy:

- dla Gminy Gdańska: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk;

- dla Gminy Sopotu: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Aleja Niepodległości 930, 81-861 Sopot.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Gminy Sopot oraz Gminy Gdańsk.

§ 10. Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Sopotu


Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Gdańska


Paweł Adamowicz


Załącznik do Porozumienia Nr ....................
Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańska
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik graficzny do Porozumienia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »