| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DSP 1/2012 Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 4 grudnia 2012r.

Zawarte pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Grzegorza Nowaczyka - Prezydenta Miasta Elbląg a Gminą Miejską Tczew z siedzibą w Tczewie Pl. Marszałka Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez Mirosława Pobłockiego - Prezydenta Miasta Tczew

Na podstawie: art. 10 ust.1 w związku z art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 41 i art. 39 i 40 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały XVII/439/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Elbląg z innymi Gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu strony ustalają co następuje:

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest podejmowanie przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi polegających na:

1) Możliwości przyjmowania przez Pogotowie Socjalne w Elblągu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zamieszkałych lub dowiezionych przez Policję i Straż Miejską z terenu Gminy Miejskiej Tczew.

2) Udzielaniu porad i informowaniu osób opuszczających placówkę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych i motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego.

§ 2.

W każdym roku obowiązywania niniejszego porozumienia w terenu Gminy Miejskiej Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu dowiezionych będzie maksymalnie 90 osób.

§ 3.

Zadania, o których mowa w § 1 wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania i rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym Gmina Miasto Elbląg realizować będzie za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu ul. Królewiecka 102, będącego jej jednostką organizacyjną.

§ 4.

1. W celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 1, Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w wysokości 24.300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych) za każdy rok obowiązywania niniejszego porozumienia, tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 Gmina Miejska Tczew przekaże na konto Gminy Miasto Elbląg Nr 91 1030 1218 0000 0000 9030 1004 Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16 w terminie do dnia 31 stycznia, każdego roku obowiązywania porozumienia.

3. Gmina Miasto Elbląg zobowiązuje się do przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 na konto Pogotowia Socjalnego w Elblągu jako realizatora zadania, w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 5.

Gmina Miasto Elbląg za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowy oraz przedstawienia Gminie Miejskiej Tczew rozliczenia z realizacji zadania w terminie do końca I kwartału roku następnego, po zakończeniu roku, w którym obowiązywało porozumienie.

§ 6.

Naruszenie przez Gminę Miejską Tczew postanowień niniejszego porozumienia skutkowało będzie odmową przyjęcia do Pogotowia Socjalnego w Elblągu osób nietrzeźwych dowiezionych z tego terenu.

§ 7.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 8.

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwiązania porozumienia, przekazane przez Gminę Miejską Tczew środki finansowe określone w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Tczew proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych miesięcy.

§ 9.

Zmiany zapisów niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzone zostaje w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach: cztery dla Gminy Miasto Elbląg, dwa dla Gminy Miejskiej Tczew.

Prezydent Miasta Elbląg


Grzegorz Nowaczyk

Prezydent Miasta Tczew


Mirosław Pobłocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »